Zespół Politechniki Gdańskiej

 

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński

Kierownik Zakładu Biomateriałów, Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, Kierownik Zespołu Naukowo – Badawczego Politechniki Gdańskiej i Instytutu VIVADENTAL. Zajmuje się m.in. projektowaniem i wytwarzaniem implantów tytanowych przenoszących obciążenia, warstw i powłok podwyższających biozgodność i bioaktywność, wytwarzaniem implantów personalizowanych z biodegradowalnym wnętrzem.

 

Dr inż. Tomasz Seramak

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Jest jednym z innowatorów w zakresie opracowania i modelowania struktur porowatych z wykorzystaniem addytywnych metod wytwarzania oraz inżynierii odwrotnej. Działa w obszarze biomateriałów nowej generacji, materiałów biomimetycznych i produktów medycznych.

 

Dr inż. Beata Świeczko-Żurek

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się rozwojem powłok na implanty z dodatkami nanometali, degradacją implantów in vivo i in vitro, wpływem bakterii na biomateriały metaliczne oraz nanotechnologią.

 

Dr inż. Agnieszka Ossowska

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Głównym celem pracy jest analiza właściwości i składu chemicznego implantów tytanowych, które mogą znacząco przedłużyć żywotność implantów metalowych wykorzystywanych w stomatologii i ortopedii.

 

Dr inż. Magdalena Jażdżewska

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Prowadzi badania nad wpływem mikro i nanotopografii stopów tytanu, kształtowanej przez zastosowanie wiązki lasera impulsowego, na budowę, morfologię, właściwości chemiczne, mechaniczne i biologiczne implantów tytanowych ortopedycznych i stomatologicznych.

 

Dr inż. Leszek Dąbrowski

Starszy wykładowca w Katedrze Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, w Zakładzie Inżynierii Medycznej. Jego specjalizacja to biomechanika, a w szczególności wykorzystanie danych z tomografii do budowy modeli MES oraz ich wykorzystanie w ortopedii i stomatologii.

 

Dr inż. Marcin Strąkowski

Adiunkt w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Prowadzi badania nad rozwojem optycznych metod pomiarowych i diagnostycznych obiektów technicznych. W sferze jego zainteresowań są także interferometryczne techniki pomiarowe oraz optyczne metody przetwarzania informacji.

 

Mgr inż. Paulina Strąkowska

Doktorantka w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Doktorat wykonuje z dziedziny biomateriałów, w szczególności z modyfikowania warstw wierzchnich materiałów przeznaczonych na implanty. W sferze jej zainteresowań znajdują się warstwy diamentowe oraz powłoki hydroksyapatytowe.

 

Mgr inż. Katarzyna Zasińska

Doktorantka w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Jej prace badawcze związane są z analizą biomechaniki narządu ruchu człowieka, modelowaniem stanu obciążenia endoprotezy stawu biodrowego oraz modyfikacją powierzchni biostopów, w tym nowoczesnego stopu Ti13Nb13Zr, metodą implantacji jonowej w aspekcie zastosowania ich na elementy trące w endoprotezach stawu biodrowego człowieka.

 

Mgr inż. Anna Szoka

Doktorantka w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Podczas studiów zajmowała się powłokami hydroksyapatytowymi osadzanymi na stopach tytanu metodą sol-gel. Przyszłość wiąże z implantologią, w której szczególnie interesuje ją rozwój materiałów kościozastępczych.

 

Mgr inż. Joanna Wosek

Doktorantka w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Jej prace badawcze związane są z rozwojem nowych materiałów do odbudowy kostnej. Zajmuje się preparatyką scaffoldów oraz materiałów membranowych.

 

Mgr inż. Michał Bartmański

Doktorant w Katedrze Inżynierii Materiałowej i Spajania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Studiował wpływ adhezji bakterii na degradację stopów tytanu. Obecnie zajmuje się opracowywaniem technologii otrzymywania powłok z ochroną biologiczną na implanty stomatologiczne i z tą dziedziną nauki wiążę swoją przyszłość.

 

 

 

 

Zespół Instytutu Vivadental

 

 

Dr n. med. VIOLETTA SZYCIK

Specjalista Chirurgii Stomatologicznej, Lider Umiejętności Implantologicznych. Dyrektor European Dental Implant Institute Vivadental. Prekursor polskiej implantologii i kreator jej zmian. Wykonała wiele pierwszych w Polsce i Europie zabiegów wykorzystujących nowatorskie rozwiązania technologiczne. Prowadzi prace nad innowacyjnymi produktami medycznymi dla stomatologii oraz zastosowaniem biomateriałów, komórek macierzystych i czynników wzrostu.

 

dr hab. n. med. ZDZISŁAW BEREZNOWSKI, Profesor GUMed

Specjalista protetyk. Zainteresowania badawcze i zasadniczy dorobek naukowy koncentrują się wokół zagadnień materiałoznawstwa protetycznego, zagadnień profilaktyki schorzeń i rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego, a w ostatnich latach implantologii dentystycznej. Zaangażowany w projekt w zakresie odbudowy protetycznej na implantach.

 

Mgr inż. Milena Supernak-Marczewska

Koordynator ds. badań i rozwoju w European Dental Implant Institute Vivadental. Doktorantka Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się wytwarzaniem chitozanowych materiałów membranowych dla potrzeb rekonstrukcji kości w stomatologii oraz rozwojem nowoczesnych biomateriałów tytanowych.

 

Lek.dent. Małgorzata Ryniec-Walczyńska

Specjalizuje się w zabiegach z zakresu protetyki, stomatologii estetycznej, endodoncji mikroskopowej oraz chirurgii stomatologicznej. Zaangażowana w projekt zastosowania Optycznej Tomografii Koherentnej w stomatologii.

 

Mgr Ewa Kowalska

Kierownik Biura Obsługi Pacjentów, specjalista tomografii komputerowej, elektroradiolog. Zajmuje się koordynacją pracy zespołu Vivadental oraz wykonywaniem badań tomograficznych. Zaangażowana w projekt zastosowania Optycznej Tomografii Koherentnej w stomatologii.