Wczesnym popołudniem 28 stycznia 2016 roku, w Europejskim Centrum Solidarności nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisy złożyli Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk oraz Ryszard Świlski. Vivadental reprezentowała Prezes Zarządu dr n.med. Violetta Szycik.

Vivadental należy do wąskiego grona podmiotów, które wniosły kluczowy wkład w utworzenie silnego Partnerstwa na gruncie medycyny, w zbudowanie specjalizacji opartej o współpracę pomiędzy nauką a biznesem, zidentyfikowanej jako najbardziej perspektywiczna dla budowania kapitału badawczo-rozwojowego na Pomorzu i największym potencjale rozwojowym, tj. ISP 4

„Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia”.

W kolejnym etapie inicjacji innowacyjnych projektów o wysokim potencjale wdrożeniowym, Vivadental współtworzy Radę ISP-4, w której znajdą się przedstawiciele biznesu i nauki, a jej kompetencje obejmować będą m.in. koordynowanie prac i prowadzenie dialogu z instytucjami zewnętrznymi i zarządzającymi.

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk tak podsumował ten niezwykle doniosły moment, w którym strategia rozwoju inteligentnych specjalizacji, przechodzi do etapu realizacji:

„Szerokie konsultacje, pogłębiona debata, wielostronne partnerstwo oraz uzgadnianie kluczowych dla regionu rozstrzygnięć, stają się powoli swoistym znakiem firmowym Pomorza. Wierzę, że specjalizacje, które wspólnie wybraliśmy staną się za kilka, kilkanaście lat rzeczywistymi lokomotywami zmieniającymi obraz gospodarczy Pomorza, czyli obszarami działalności gospodarczej generującymi wysokie dochody z tytułu sprzedaży innowacyjnych produktów, usług oraz wiedzy. Chcemy być regionem, który specjalizuje się w dziedzinach, w których ma najlepsze predyspozycje do rozwoju i konkurowania na arenie międzynarodowej. Musimy się nauczyć łączyć różne nasze zasoby i atuty, aby wytwarzać nowe usługi i nowe produkty. Musimy jeszcze sprawniej odnajdywać niezagospodarowane nisze technologiczne, które pomorskie przedsiębiorstwa mogłyby we współpracy z uczelniami wypełnić. Na tym przede wszystkim polega innowacyjność.”

Porozumienia stanowią wstęp do projektów horyzontalnych w zakresie infrastruktury badawczej oraz projektów badawczo-rozwojowych, istotnych dla rozwoju całej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza. Będą one pretendować o finansowanie na poziomie krajowym. Wielkość wsparcia dla przedsięwzięć rozwojowych wpisujących się w obszary ISP w okresie programowania 2014-2020, to około miliard złotych.

W zacnym gronie ISP-4 oprócz Vivadental znajdują się wiodące Trójmiejskie Uczelnie – Politechnika Gdańska pod wodzą prof. dr hab. inż. Andrzeja Zielińskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Gdański, w tym, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed /profesorowie Igor Konieczny, Jacek Bigda, Piotr Bielawski/ / oraz Polpharma S.A. /dr Wojciech Kużmierkiewicz i dr inż. MBA Monika Lamparska Przybysz/, Centrum Techniki Okrętowej / dr inż. Leszek Wilczyński/, Fundacja Sport na Zdrowie /Ewa Lewandowska i Karol Bober/ , Blirt /Witold Grabysz i Dominik Ziętowski/, Svanvid /Szymon Talbierz/ i Dawid Kentzer z Black Pearls, który przewodził pracami zespołu ISP 4. Umowy podpisały także trzy pozostałe ISP, tj.: ISP 1 ”Technologie offshore i portowo-logistyczne” , ISP 2 „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”, ISP 3 „Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie”.