Samorząd Województwa Pomorskiego zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 i w oparciu o przygotowane założenia czytaj dalej: /2/ podjął działania mające na celu identyfikację i wyłonienie inteligentnych specjalizacji w celu wykorzystania potencjału istotnego dla Regionu Pomorza. Jest to istotnym czynnikiem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Ma umożliwić koncentrację interwencji publicznej i jej elastyczną adaptację do uwarunkowań rynkowych.

 

Samorząd Województwa Pomorskiego, jako jedyny w Polsce, przyjął oddolny proces wyboru umożliwiając zgłaszanie propozycji przez uformowane partnerstwa. Najpierw jednak pogłębiono analizy dotyczące gospodarczego profilu regionu w celu sprecyzowania jego unikalnych zasobów, potencjałów i szans oraz możliwości uzyskania efektów synergistycznych. Poddając je debacie publicznej w obecności przedstawicieli różnych obszarów aktywności gospodarczej i innych interesariuszy stworzono możliwości nieskrępowanego zdefiniowania specjalizacji i powstanie partnerstw, które same wskazywały na swoje perspektywy rozwojowe z udziałem kapitału własnego i środków publicznych.