Ocena merytoryczna złożonych aplikacji została powierzona Komisji Konkursowej, która została powołana uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 lipca 2014 roku. We wrześniu 2014 roku nastąpiła wstępna ocena koncepcji pomorskich inteligentnych specjalizacji przygotowanych przez zainteresowane środowiska połączone w partnerstwa dając naszemu Partnerstwu prawo udziału w dalszej części Konkursu. Jednocześnie oceniając poszczególne propozycje uelastyczniliśmy swoją propozycję w zakresie modyfikacji projektu określając naszą specjalizację na „Technologie wytwarzania biomateriałów, bionanomateriałów i produktów medycznych”, aby stworzyć szanse na rozbudowę i umocnienie naszego partnerstwa w dalszej części Konkursu. Połączyliśmy nasz potencjał z Partnerstwem koordynowanym przez Międzyuczelniany Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w którym zgromadziło się ponad 100 podmiotów pod przewodnictwem POLPHARMY S.A. z projektem p/n: „Innowacyjne technologie w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych” . W toku licznych spotkań i burzliwych dyskusji ukonstytuowane na bazie obu partnerstw Konsorcjum wypracowało nazwę dla reprezentowanej wspólnie inteligentnej specjalizacji jako: „Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa”, czego efektem było podpisanie w dniu 04.11.2014 roku listu intencyjnego i deklaracja wspólnego przystąpienia do negocjacji z Zarządem Województwa Pomorskiego oraz Ekspertami, w celu uzyskania rekomendacji do podpisania Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji. W toku prezentacji całościowych koncepcji działań na rzecz rozwoju naszej specjalizacji, zostały one poddane ocenie eksperckiej z zastosowaniem kryteriów nawiązujących m.in. do kwestii ekonomicznych, instytucjonalnych i strategicznych. W ich wyniku nasza projekt otrzymał pozytywną ocenę.