Inteligentne specjalizacje – to zupełnie nowa dziedzina współczesnej gospodarki, stanowiąca egzemplifikację idei komercjalizacji nauki. Jej fundamentem jest interdyscyplinarne międzybranżowe współdziałanie przy wykorzystaniu unikalnych zasobów i innowacji technologicznych. Celem jest maksymalizacja i optymalizacja wszelkich zasobów istniejących w regionie, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty w skali makroekonomicznej, której miarą jest PKB, wielkość zatrudnienia, wzrost konkurencyjności i powstanie nowych rynków. Istotnie ważny jest potencjał endogeniczny określony na podstawie wskaźników odnoszących się m.in. wartości dodanej w branży; wartości produkcji, eksportu, dostępności kapitału ludzkiego, udziału instytucji sfery B+R, w tym uczelni wyższych w zakresie infrastruktury, osiągnięć naukowych, wdrożenia, powstania sieci współpracy, kierunków kształcenia.