Kolejny etap stanowić będą negocjacje z Zarządem Województwa Pomorskiego, których przedmiotem będzie doprecyzowane i lepsze zdefiniowanie dziedziny IS wyrażonej w LHL /„Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa”/, aby pogłębić przekonanie o jej atrakcyjności jako segmentu o najbardziej obiecujących perspektywach. Ich rezultatem będzie porozumienie, które określi warunki i kryteria dostępu do wsparcia w ramach Priorytetów Inwestycyjnych RPO WP na lata 2014-2020. Celem negocjacji będzie zawarcie Porozumienia na okres do 3 lat z opcją przedłużenia w przypadku pozytywnej oceny efektów i perspektyw dalszej współpracy. Działania naszego Konsorcjum określone w Porozumieniu traktowane będą priorytetowo w dostępie do finansowania w ramach instrumentów finansowych dysponowanych przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Inaczej mówiąc dążymy do udziału w dostępie do środków na dofinansowanie badań naukowych realizowanych wspólnie z Politechniką Gdańską, z którą prowadzimy owocną współpracę także dzięki inwestycjom w infrastrukturę technologiczną stanowiącą w pierwszych okresach źródło kosztów bez pokrycia w przychodach, z dużymi szansami na jej dynamiczną eksplorację i zwroty zainwestowanego kapitału