Jeszcze w lutym 2014 roku VIVADENTAL i Politechnika Gdańska z inicjatywy Prof. dr hab. inż. Andrzeja Zielińskiego, lidera Zespołu, złożyły wniosek o dołączenie do listy konkursowej specjalności: „Technologie medyczne” . W uzasadnieniu wskazano na faktyczny potencjał istniejący w naszym regionie, realne możliwości jego wykorzystania i szanse na odniesienie sukcesów, a przez to włączenie Pomorza Gdańskiego do grona wiodących światowych ośrodków specjalizujących się w szeroko rozumianych technologiach medycznych, znajdujących nieustannie wzrastające zapotrzebowanie społeczne związane z ochroną ludzkiego zdrowia i życia. Inicjatywa została przyjęta ze zrozumieniem i akceptacją.

 

VIVADENTAL pod przewodnictwem Politechniki Gdańskiej powołał partnerstwo, do którego dołączyły: BIBUS MENOS Sp. z o.o.; CENTRAL EUROPEAN OSSEOINTEGRATION CENTRE – Klinika Implantologii Stomatologicznej Spółka z o.o.; Gdański Uniwersytet Medyczny; Laboratorium Dentystyczne DENTAL LAB Wiesław Stefaniak; PHU IDACO sp. z o.o.; MenagoCRM Sp. z o.o.; NovaPur Sp. z o.o.; Zakład Produkcyjny ALEXANDER Piotr Pundzis.

 

Partnerstwo przedstawiło wstępną koncepcję wielowymiarowych działań zorientowanych na wzmocnienie swojego potencjału i pozycji konkurencyjnej określając inteligentną specjalność jako: „Materiały wielofunkcjonalne, nanotechnologie i techniki wytwarzania dla potrzeb medycyny i ochrony środowiska” .  Prezentacji dokonał Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński szeroko uzasadniając postawione tezy i ukazując ją jako obszar o największym potencjale wzrostu oraz branżę szczególnie rozwiniętą.

 

Specjalizacja obejmuje materiały wielofunkcjonalne, nanomateriały i innowacyjne technologie wytwarzania dla potrzeb medycyny i ochrony środowiska, w tym zwłaszcza czytaj dalej:  materiały biomedyczne (domena BIO) dla potrzeb stomatologii i chirurgii, oparte na tytanie i jego stopach, biopolimerach, bioceramikach oraz kompozytach; warstwy nanodiamentowe i materiały katalityczne na nich oparte (KAT); polimery otrzymywane z produktów odpadowych, kompozyty i nanokompozyty polimerowe (POLI); nanowarstwy i nanopowłoki (NANO); techniki przyrostowe budowy wyrobów personalizowanych, oparte na druku 3D (domena 3D) oraz techniki próżniowe i laserowe.

 

Cele rozwojowe to osiągnięcie co najmniej europejskiego poziomu w zakresie badań rozwojowych i komercjalizacji wybranych materiałów i w efekcie powstanie klastra „BIO-MED-MATER VALLEY” na Pomorzu Gdańskim,  rozwój współpracy krajowej i międzynarodowej, tworzenie nowych stanowisk pracy i wysoko wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, wzrost wartości wytwarzanego produktu brutto.

 

Kluczowe przedsięwzięcia obejmą: (i) budowę Centrum Technologii Medycznych, włączoną już do Pomorskiego Trójkąta Wiedzy, (ii) powstanie nowej firmy zajmującej się wytwarzaniem materiałów dla stomatologii, w tym za pomocą druku 3D, (iii) powstanie nowej firmy zajmującej się wytwarzaniem sensorów, katalizatorów i suspensji diamentowych lub opartych na warstwach diamentowych, (iv) opracowanie przemysłowej technologii wytwarzania materiałów polimerowych i kompozytowych wykorzystujących odpady z produkcji biopaliw.

 

Województwo pomorskie charakteryzuje szereg przewag nad pozostałymi regionami w dziedzinie będącej przedmiotem IS. Wszystkie proponowane domeny IS są zdecydowanie najlepsze w kraju i znane oraz cenione za granicą, biorąc pod uwagę ich wartość naukową i technologiczną. Możliwość szybkiej komercjalizacji istnieje dzięki już istniejącym firmom Pomorza Gdańskiego zdecydowanym kontynuować lub podjąć współpracę.

 

Cel proponowanej specjalizacji to zbudowanie platformy biotechnologii i technologii medycznych. Rolę koordynatora pełni Politechnika Gdańska pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. Andrzeja Zielińskiego.