Koordynator Kliniki ds. Badań i Rozwoju Milena Supernak-Marczewska uczestniczyła w III Sympozjum Architektura Biomateriałów, Medycyna i Inżynieria Tkankowa, które odbyły się w dniach 4-5 Grudnia 2014r. w Ambasadzie Francji w Berlinie. Organizatorami Sympozjum był Departament Nauki i Technologii Ambasady Francuskiej w Berlinie przy współpracy z Max Planck Institute of Colloids and Interfaces in Potsdam, University of Grenoble oraz Uniwersytetem Warszawskim.

 

Zaprezentowała tam temat: Membrany chitozanowe na podłożu tytanowym do zastosowań medycznych.

 

Stan powierzchni implantu ma istotny wpływ na reakcję zachodzące na granicy implant-biosystem. Poznanie mechanizmów tych reakcji pozwala na ukierunkowaną modyfikację warstwy wierzchniej w celu wywołania określonej reakcji tkanek w zależności od funkcji, jaką ma pełnić implant. W przypadku implantów ortopedycznych i stomatologicznych celowym jest uzyskanie trwałego połączenia pomiędzy tkanką a biomateriałem stąd dąży się do wytworzenia powierzchni o pewnej chropowatości.

 

Problematyczna nadal pozostaje kwestia otrzymania trwałego połączenia implant-tkanka kostna, które przy dłuższym okresie użytkowania nie prowadziłyby do obluzowania wszczepionego implantu. Wymaga to uzyskania powierzchni o odpowiedniej topografii i bioaktywności umożliwiającej szybki i stabilny przerost implantu tkanką. Aktualnie dąży się do wprowadzenia takiej modyfikacji powierzchni wszczepów tytanowych, które zapewniłby szybką osseointegrację, umożliwiając tym samym natychmiastowe obciążenie czynnościowe wszczepu. Nieustanne badania doświadczalne prowadzą do opracowania implantów o powierzchniach zawierających substancje aktywne biologicznie, które można określić „powierzchniami doświadczalnymi”, jest to m.in. powierzchnia pokryta polisacharydem (chitozanem).

 

Naturalne materiały, takie jak mi.in.: kość, chrząstki, jedwab, tkanki roślinne posiadają rozwiniętą, wielkoskalową strukturę, która nadaje im wyjątkowe właściwości fizyczne i mechaniczne. To jest ich wewnętrzna architektura, która pozwala na dostosowanie ich do różnych potrzeb biologicznych. Podobnie architektura biomateriałów wpływa na coraz większe możliwości w zastosowaniach biomedycznych. O ile ich kompleksowa struktura pozwala na lepszą optymalizację, częstym problemem jest opracowanie metodyki wytwarzania nowych struktur, ich dopasowania do warunków biologicznych, charakteryzacja oraz modelowanie. Sympozjum ma na celu omówienie tych zagadnień, a także wskazanie potencjału architektury biomateriałów w medycynie regeneracyjnej i inżynierii tkankowej.

 

We wrześniu tego roku przyszła Pani Doktor brała udział w Międzynarodowej Konferencji “Materials Science Engineering (MSE 2014)” organizowanej przez Deutsche Gesellschaft für Materialkunde, która odbyła się w Darmstadt. Wystąpiła tam z wykładem „Nanotubular oxide layers on titanium porus alloy Ti13Nb13Zr for biomedical appliations”. Zgromadziła ponad 1100 naukowców z 54 krajów, którzy dzielili się swoją wiedzą na 58 sympozjach w 8 grupach tematycznych – od materiałów strukturalnych przez biomateriały do modelowania i symulacji. Główną myślą przewodnią konferencji było zapoznanie młodych naukowców z profesjonalnymi badaczami z całego świata.