Celem Fundacji są szeroko rozumiane działania w celu budowania i promowania w społeczeństwie świadomości w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, w tym profilaktyki i ochrony stomatologicznej, w szczególności:

 

Główne cele

 1. Edukacja stomatologiczna i promocja zdrowia na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie: profilaktyki, higieny jamy ustnej, prowadzenia zdrowego stylu życia, najnowszych możliwości leczenia, estetyki uśmiechu.
 2. Edukacja rodziców w zakresie kształtowania u dzieci właściwej kultury higieny jamy ustnej i kształtowania prawidłowych nawyków, dyscypliny higienicznej oraz regularności wizyt u stomatologa;
 3. Dokonywanie zmian w świadomości społecznej, w szczególności funkcjonującego od lat stereotypu łączącego leczenie zębów z bólem; zachęcanie do regularnych przeglądów stomatologicznych
 4. Uświadamianie negatywnego wpływu nieleczonych zębów i chorób w obrębie jamy ustnej na organizm człowieka;
 5. Profilaktyka stomatologiczna skierowana do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i wykluczonych;
 6. Pomoc w zakresie diagnostyki i leczenia stomatologicznego osobom jej potrzebującym, w szczególności dzieciom z palcówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych, domowych hospicjów dla dzieci, młodzieży z wadami rozwojowymi, osobom starszym i niepełnosprawnym;
 7. Wspieranie i organizowanie działań związanych z opieką stomatologiczną i medyczną nad dziećmi oraz młodzieżą z wadami rozwojowymi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
 8.  Rehabilitacja stomatologiczno – medyczna dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji ekonomicznej i oraz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.
 9.  Promocja i organizacja wolontariatu.

 

Cele zgodnie ze statutem

 1. edukacja stomatologiczna i promocja zdrowia na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie profilaktyki, estetyki uśmiechu, higieny jamy ustnej, prowadzenia zdrowego stylu życia, możliwości leczenia, poprzez wykorzystanie wszelkich środków komunikacji, prasę, radio, telewizję, Internet oraz publikacje własne, programy edukacyjne i akcje charytatywne;
 2. edukacja rodziców w zakresie kształtowania u dzieci właściwej kultury higieny jamy ustnej i kształtowania prawidłowych nawyków, dyscypliny higienicznej oraz regularności wizyt u stomatologa;
 3. dokonywanie zmian w świadomości społecznej, w szczególności funkcjonującego od lat stereotypu utożsamiającego myśl o leczeniu zębów z bólem i zachęcanie do regularnych przeglądów uzębienia;
 4. uświadamianie negatywnego wpływu nieleczonych zębów i chorób w obrębie jamy ustnej na organizm człowieka;
 5. profilaktyka stomatologiczna na rzecz dzieci i młodzieży;
 6. profilaktyka stomatologiczna na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i wykluczonych;
 7. niesienie wszelkiego rodzaju pomocy stomatologicznej i medycznej osobom jej potrzebującym, a w szczególności dzieciom oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, osobom starszym i niepełnosprawnym;
 8. niesienie wszelkiego rodzaju pomocy stomatologicznej i medycznej dzieciom oraz młodzieży z placówek socjalnych, domów dziecka, sierocińców oraz rodzinom zastępczym;
 9. regularne konsultacje i przeglądy grup dzieci w wieku przedszkolnym i starszym do 18 roku życia, w szczególności dzieci z sierocińców;
 10. wspieranie i organizowanie działań związanych z opieką stomatologiczną i medyczną nad dziećmi oraz młodzieżą z wadami rozwojowymi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
 11. pomoc i programy na rzecz dzieci i młodzieży, mające na celu propagowanie zasad higieny i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
 12. rehabilitacja stomatologiczno – medyczna na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji ekonomicznej i socjalnej oraz na rzecz ich rodziców;
 13. rehabilitacja stomatologiczno – medyczna na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i wykluczonych;
 14. działalność charytatywna, w szczególności z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, w tym stomatologicznej;
 15. promocja i organizacja wolontariatu;
 16. ochrona i promocja zdrowia;
 17. podnoszenie świadomości wśród dzieci, młodzieży i w społecznościach lokalnych na temat dbałości o swój piękny uśmiech, jego znaczenia w kontaktach osobistych i zawodowych, niezależnie od wieku i płci;
 18. integracja środowiska lokalnego w zakresie dbałości o zdrowie i działanie na rzecz dzieci i młodzieży w podnoszeniu kultury dbałości i zapobiegania skutkom nie korzystania z profilaktyki ogólnomedycznej i leczenia stomatologicznego;
 19. podnoszenie kwalifikacji polskich lekarzy dentystów poprzez programy szkoleniowe, kursy, wykłady, warsztaty oraz wszelkie inne formy edukacyjne;
 20. współpraca z ośrodkami, klinicznymi, medycznymi, uniwersyteckimi, naukowymi, badawczymi i gospodarczymi;
 21. opracowywanie i publikowanie artykułów i prac naukowych w dziedzinie stomatologii, w tym w szczególności w zakresie najnowocześniejszych metod leczenia i możliwości ich wykorzystania.