Vivadental to dynamicznie rozwijająca się firma rodzinna działająca od 1991 roku. Specjalizuje się w implantologii stomatologicznej i przeprowadzaniu metamorfozy estetycznej uzębienia. Obecnie to międzynarodowy ośrodek kliniczny, edukacyjny i naukowo-badawczy oraz centrum badawczo-rozwojowe. To także wydawnictwo popularno-naukowe, Magazyn Vivadental, Telewizja Medyczna, Portal Turystyki Medycznej VivaVoyage. W strukturach organizacji działa finansowana z zasobów własnych Fundacja dla Dzieci Vivadental. Firma nieustannie inwestuje w najnowocześniejsze technologie. Dywersyfikuje rodzaje działalności uzyskując efekty synergistyczne i redukcję kosztów, przeznaczając nadwyżki na kolejne inwestycje i doskonalenie. Wchodzi na zupełnie nowe rynki w kraju i za granicą. W tym nieustającym zdywersyfikowanym i sprofilowanym rozwoju, kluczowe miejsce zajmuje działalność charytatywna wykonywana w ramach powołanej w strukturach organizacji Fundacji dla Dzieci Vivadental. Działalność ta koncentruje się na udzielaniu bezpłatnej pomocy potrzebującym, przede wszystkim w formie leczenia stomatologicznego, które jest wykonywane w ramach wolontariatu, do którego przystąpili wszyscy pracownicy Vivadental i wielu zaprzyjaźnionych.

 

Działalność charytatywna

 


Firma ustanowiła działalność charytatywną i prospołeczną w zakresie szeroko rozumianego zdrowia, jako najwyższy priorytet swojego istnienia i misji pełnionej w społeczeństwie. Powołując organizację non profit pod nazwą Fundacja dla Dzieci Vivadental, zaktywizowaliśmy i sformalizowalismy pomoc świadczoną od początku istnienia Firmy. Fundatorami są Violetta Szycik z synami Borysem i Filipem. Inauguracja miała miejsce 3 grudnia 2014 roku.


 

Oznacza to, że wszelkie prace organizacyjne, a przede wszystkim specjalistyczne zabiegi, wykonywane są przez wolontariuszy, których zespół współtworzy głównie profesjonalny Zespół Kliniki Vivadental. Dzięki temu koszty zabiegów ograniczają się do medykamentów, które i tak prawie w całości finansowane są przez Klinikę Vivadental. W tym stanie w ciągu trzech lat działalności Fundacja Vivadental dokonała rzeczy niezwykłych, wykazując aktywność na wielu frontach i udzielając wszechstronnej pomocy wielu grupom potrzebujących. Nagłaśnia problem oligodoncji, schorzenia nie dostrzeganego przez społeczeństwo i władze. Zaangażowała się także w pomoc dla wojennych repatriantów z pochłoniętej wojną Ukrainy. Widać, że wszystko to czyni z największą przyjemnością, atencją i wielką wrażliwością na ludzkie nieszczęścia. Wartość dotychczas udzielonej pomocy przekroczyła 400 tysięcy złotych, a darowizna przekazana przez Vivadental na rzecz Fundacji Vivadental wyraża się nie tylko kwotą 120 tysięcy złotych, ale także niezliczoną ilością medykamentów wykorzystanych w procesach leczenia podopiecznych, w tym dwa przeszczepy komórek macierzystych. Podopieczni Fundacji są leczeni w Klinice Vivadental praktycznie w każdym tygodniu, ale przyjmuje ona też na indywidualne specjalistyczne leczenie osoby wchodzące w dorosłe życie, które urodziły się bez zawiązków zębowych z nadzieją i przekonanie, że nie można pozwolić, aby przez resztę życia pozostawali kalekami, tym bardziej, że Fundacja ma możliwości technologiczne zaradzenia takim stanom. Pojawiają się także kolejni potrzebujący, o których Fundacja Vivadental dowiaduje się z rozwijających się kontaktów z innymi fundacjami, z którymi inicjuje wspólne projekty pomagania potrzebującym.

 

Fundacja Vivadental udziela pomocy wszystkim tym potrzebującym, niezależnie od występujących ograniczeń finansowych, które niweluje poprzez dobrą organizację i współdziałanie. Przy tym wszystkim tworzy prospołeczne programy profilaktyczne zorientowane na wykluczenie nie tylko jednej z chorób cywilizacyjnych i zmory większości Polaków – próchnicy, ale także innych chorób cywilizacji XXI wieku. Działalność Fundacji jest wielopłaszczyznowa i zróżnicowana. Chociaż koncentruje się na leczeniu dzieci osieroconych, dotkniętych kalectwem, czy wykluczonych, to przyjmuje do leczenia także osoby wchodzące w dorosłe życie obciążone oligodncją, również osoby chore na autyzm, które mają olbrzymi problem z podjęciem nawet najprostszych zabiegów. Ponadto prowadzi długofalowe projekty popularyzujące zdrowy styl życia, szeroko rozumianą profilaktykę, organizuje imprezy masowe zorientowane na ten właśnie cel. Tworzy też struktury medialne, które w nowoczesnej formie poprzez wydawnictwo prasowe i własny kanał telewizyjny popularyzują kult zdrowia w szerokich kręgach naszego społeczeństwa.

 


 

Fundacja nie ustaje w finansowaniu leczenia potrzebujących z własnych zasobów, ale uzyskuje pierwsze znaczące sukcesy zorientowane na poszerzanie pomocy dla potrzebujących przy zaangażowaniu środowiska polityki, biznesu, sportu i sztuki, popularyzując jednocześnie idee społecznej odpowiedzialności biznesu i solidarności z potrzebującymi, którym życie nie oszczędziło chorób, biedy, kalectwa, czy prozaicznej choćby przykrości i permanentnych kłopotów.

 


Memorandum

„Fundacja dla Dzieci VIVADENTAL to odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie, a zarazem kontynuacja drogi życiowej, w której wartością nadrzędną jest człowiek; to moja kolejna, a zarazem najważniejsza inicjatywa zorientowana na cele społeczne, która stanowi egzemplifikację misji wykonywanego przeze mnie zawodu lekarza, koncentrująca się na pomaganiu najbardziej potrzebującym w zakresie jasno i dokładnie zdefiniowanych potrze związanych ze zdrowiem i życiem.

 

Dla naszych wolontariuszy i ofiarodawców oraz dla nas samych, to adekwatna do usposobienia, energii i potencjału, kolejna forma aktywności realizowana dla potrzeb naszego społeczeństwa, która przynosi nam wszystkim satysfakcję o głębokim ładunku emocjonalnym, bo wynikającym z naszego człowieczeństwa, wrażliwości, woli pomagania i dzielenia się z najbardziej potrzebującymi.

 

Beneficjentem Fundacji są przede wszystkim dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej czynnikami społecznymi, zdrowotnymi czy ekonomicznymi. To podopieczni domów dziecka, dzieci przebywające w domowych hospicjach, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz osoby chorujące oligodoncję– niezwykle uciążliwą chorobę o podłożu genetycznym. Podopiecznym Fundacji zapewniamy nieodpłatną pomoc w zakresie diagnostyki, profilaktyki i leczenia stomatologicznego.

 

Wpisując się w mało jeszcze popularne i niezrozumiałe w naszym kraju hasło odwołujące się do społecznej odpowiedzialności biznesu, pragniemy przede wszystkim służyć swoją wiedzą i potencjałem naszemu społeczeństwu i najbardziej potrzebującym.

 

Mamy również nadzieję kultywować chlubne tradycje polskiej dobroczynności i filantropii, której korzenie sięgają aż do dynastii Piastów, gdzie już w XII wieku Król Władysław Herman utworzył pierwszą w Polsce Fundację szpitalną.

 

Świadomość realiów i problemów związanych z uzębieniem, które dotyczą praktycznie wszystkich obywateli naszego kraju i wynikające z nich rzeczywiste potrzeby oraz nieograniczone możliwości wykorzystania własnych zasobów organizacyjnych, otwierają przed nami kolejny, zupełnie nowy obszar aktywności zorientowany na rozwiązanie wszechobecnego problemu próchnicy w społeczeństwie polskim.

 

Jednocześnie nie pozostajemy bierni na pogłębiające się z roku na rok wszelkiego rodzaju dysproporcje, wyraźnie różnicujące nasze społeczeństwo w dostępie do dóbr i zasobów, wynikające z pochodzenia, wykształcenia, stanu posiadania, czy jakichkolwiek innych odmienności. Brak tolerancji, odrzucenie, ubóstwo, głód, bezrobocie, izolacja i wyalienowanie ludzi poszkodowanych przez los, to nasza polska rzeczywistość. Chcemy zmieniać nasz kraj na lepsze w dziedzinie, w której to my wykorzystaliśmy szanse i możliwości dane nam przez kraj w którym żyjemy.

 

Mamy ku temu wielkie chęci, zapał i niemałe już doświadczenie. Nasze zaangażowanie zorientowane na osiągnięcie korzyści społecznych łączy w sobie instytucja fundacji, która jako organizacja non profit już w samej istocie swojego istnienia zakłada całkowicie prospołeczny charakter, oparcie o wolontariat, dobroczynność i bezinteresowność, ale także i pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

 

Pragniemy jednocześnie promować ideę solidaryzmu społecznego i dawać przykład innym przedsiębiorcom, jak można realizować swoje istnienie w przestrzeni publicznej. Pro publico bono to idea, której wszyscy potrzebujemy i która powinna nas jednoczyć. Dobroczynność zaś stanowi przeciwstawienie się egoizmowi w życiu publicznym i marginalizacji potrzeb ludzi potrzebujących pomocy, jest przejawem solidarności społecznej wobec najuboższych”.

 

Dr n.med. Violetta Szycik

 

Zasadniczy cel

Najważniejszym celem pomocy jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i stygmatyzacji dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji spowodowanej ciężką czy nieuleczalną chorobą, brakiem rodziny, problemami ekonomicznymi. Obszarem pomocy jest leczenie stomatologiczne, edukacja i pomoc finansowa. Konkretne działania najlepiej odzwierciedlają rozmiary udzielanej pomocy.

 

Projekty stworzone i realizowane przez
Fundację dla Dzieci VIVADENTAL

Rok 2015

Zdrowe zęby na całe życie

Jego celem jest promocja zdrowego i pięknego uzębienia wśród dzieci i ich rodziców, aby poprzez wzmożoną i prawidłową higienę jamy ustnej i dedykowaną dietę, wejść w dorosłe życie ze wszystkimi własnymi zębami i utrzymać taki stan przez całe życie. Próchnica zębów to problem społeczny, który dotyka całe polskie społeczeństwo. Właściwie od zawsze. Jest on dziedziczony z pokolenia na pokolenie, a zmiany w tej materii może dokonać przede wszystkim zorganizowane działanie w świadomości Polaków, działanie zdolne przeciąć to niechlubne i niechciane przez nikogo dziedzictwo, działanie jakie podejmuje Klinika Vivadental w ramach projektu tworzonego dla Województwa Pomorskiego. W Polsce, według GUS, na próchnicę cierpi połowa dzieci w wielu przedszkolnym, w wieku 18 lat jest to już 91,5%, a w wieku dorosłym 95% społeczeństwa. Dane Naczelnej Rady Lekarskiej mówią, że próchnicę ma ponad 90% 7-latków i blisko 100% 40-latków. Ciekawe są inne dane – statystyczny Polak zużywa jedną tubkę pasty na rok, a szacuje się, że 800 tys. Polaków w ogóle nie ma szczotki do zębów. Wiele rodzin ma tylko jedną szczoteczkę. Zaledwie połowa populacji myje zęby rano i wieczorem. Czy może dziwić, że próchnica u dorosłych stanowi problem aż 95% populacji. Po 60 roku życia wszystkie zęby posiada niewielki odsetek Polaków. Dane wskazują, iż ponad 40% emerytów ma całkowite bezzębnie. Starość to zazwyczaj całkowite bezzębie. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że starsi ludzie są szczerbaci. W rzeczywistości wszystkie osoby nie posiadające zębów, choćby nawet i jednego, to inwalidzi. Wszak pozbawieni są narządu żucia, tak jak w przypadku innych niepełnosprawności, o inwalidztwie decyduje utrata narządu ruchu, słuchu, czy dotyku. Nie ma wiec wątpliwości, że mówiąc o skutkach próchnicy związanymi z utratą zębów, musimy mieć w świadomości inwalidztwo. Projekt służy zmianom w tym stanie.

 

Każdy ząb jest najważniejszy

Jego celem jest ratowanie zębów utraconych przez dzieci w wyniku urazów w szkole, na boisku, czy na podwórku. Jest też programem edukacyjnym, w którym zwracamy uwagę na istotność zachowania wszystkich zębów w komplecie i destrukcyjnego wpływu na stan uzębienia utraty chociażby jednego zęba, co często jest początkiem efektu „śnieżnej kuli”, która z czasem nabiera coraz większego rozpędu.

 

Piękny Uśmiech dla każdego Dziecka

Jego celem jest objęcie opieką stomatologiczną jak największej liczby dzieci wykluczonych i niepełnosprawnych, przez dentystów i higienistki stomatologiczne – wolontariuszy Fundacji. W tym celu Fundacja dla Dzieci Vivadental szerzy idee wolontariatu i solidarności z potrzebującymi wśród lekarzy stomatologów, aby szczególnie tej grupie osób, często nie mających możliwości zarówno finansowych, jak i organizacyjnych zapewnić nieodpłatną pomoc dentystyczną.

 

Implanty dla każdego seniora

Projekt realizowany przez Fundację dla Dzieci VIVADENTAL przy współudziale Instytutu VIVADENTAL. Jego celem jest podjęcie działań mających na celu włączenie leczenia implantologicznego do grupy zabiegów finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzasadnieniem tej koncepcji jest fakt, iż brak uzębienia, czyli narządu żucia, to stan inwalidztwa, na takiej samej zasadzie, jak inne grupy niepełnosprawności powstałe w wyniku uszkodzenia lub utraty narządu ruchu, wzroku, czy słuchu. Rola Instytutu VIVADENTAL koncentruje się na popularyzacji leczenia implantologicznego, jako najlepszej metody odbudowy utraconych zębów, zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy stomatologów, oferując im atrakcyjne możliwości szkolenia i wprowadzenia do oferty własnych praktyk najnowocześniejszych i ekonomicznych rozwiązań.

 

Objęcie stałej opieki nad Dziećmi

Objęcie stałą opieką Dzieci z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach oraz w Jeziernikach; z Domu Małych Dzieci im. Janusza Korczaka w Gdańsku. Przyjęcie pierwszych Pacjentów z Fundacji Ks. Eugeniusza Dutkiewicza. Cykliczne wizyty Dzieci w Klinice i pełna dostępność w każdym czasie do wszelkich zabiegów. Organizowane co jakiś czas akcje leczenia większych grup dzieci poprzez udostępnienie Kliniki tylko na ten cel i wyłącznie na te dni działalności komercyjnej.

 

Sponsoring Sopockich Targów Seniora

Objęcie patronatem i sponsoringiem Sopockich Targów Seniora, podczas których wolontariusze Fundacji wykonywali wszystkim zgłaszającym się osobom nieodpłatne przeglądy uzębienia, konsultacje lekarskie i porady. Prowadzone były też prelekcje tematycznie związane z właściwą higiena jamy ustnej. Przeprowadzony został konkurs na najpiękniejszy uśmiech, którego zwycięzcy otrzymali nagrodę w postaci nieodpłatnej rehabilitacji i całkowitej rekonstrukcji uzębienia opartej na implantach.

 

Objęcie stałej opieki nad repatriantami z Ukrainy

Fundacja dla Dzieci Vivadental jako jedna z pierwszych odpowiedziała na apel Prezesa Pracodawców Pomorza Pana Zbigniewa Canowieckiego, który przy współudziale innych członków organizacji, zorganizował komplementarną pomoc dla przesiedleńców z objętej wojną Wschodniej Ukrainy, w tym kompletnie umeblowane mieszkania, ulokowanie dzieci w przedszkolach i szkołach, pracę. Opiekę medyczną i stomatologiczną dla trzech rodzin zapewniła nasza Fundacja.

 

Pacjent z oligodoncją

Przyjęcie na bezpłatne leczenie pierwszego pacjenta chorego na oligodoncję. Oligodocja to wcale nie taka rzadka choroba, której podłożem mogą być czynniki środowiskowe, zaburzenia metaboliczne, choroby wirusowe w czasie ciąży oraz predyspozycje genetyczne. Rozpoznawane mogą być już na etapie prenatalnym, jednak z wielu względów badania takie nie są przeprowadzane, chociaż poprzez poradnictwo genetyczne można ograniczyć oligodoncję mającą swe podłoże w dziedziczeniu zespołu wad. Schorzenie charakteryzuje się mnogim wrodzonym brakiem zawiązków zębów stałych, przyjmuje się, że więcej niż sześciu, co oznacza, że zęby tam nigdy nie wyrosną. Inne objawy to zmienność morfologiczna poszczególnych zębów, problemy z wykształcaniem zębów i utratą zębów mlecznych, a także widocznie zmniejszona wysokość żuchwowej i szczękowej części kości wyrostka zębodołowego oraz widoczna zewnętrznie zmniejszona wysokość dolnej części żuchwy i całej twarzy.

 

Oligodoncja to olbrzymi, niedostrzegany i niedoceniany problem znaczącej grupy ludzi. Cierpi na nią ok. 0.1% społeczności, co w naszym kraju daje liczbę na poziomie ok. 40 tysięcy. Na Pomorzu występuje częściej, niż w innych regionach Polski.

 

Leczenie nie jest refundowane, a jego koszty wynoszą ok. 100 tysięcy złotych, co wiążę się nie tylko z odtworzeniem samego uzębienia, ale także pozostającej w głębokiej destrukcji i zanikowi tkanki kostnej. Tam bowiem, gdzie niema zębów, dochodzi do zaników kostnych. Choroba objawia się już w dzieciństwie. Nawet trzyletnie dzieci noszą protezy i skazane są na nieustanny kontakt z protetykiem, który zmienia protezy wraz z rosnącym organizmem aż do zakończenia wzrostu kostnego, który przypada na 18-20 rok życia. W trakcie tego okresu nieobciążone kości, ulegają prawie całkowitemu zanikowi. Same protezy, osadzone na tkankach miękkich żuchwy i szczęki a nie na kości, nie mają wpływu na postępujący z wiekiem zanik kości. Czynniki te wpływają na to, że leczenie jest niezmiernie pracochłonne, czasochłonne i kosztowne. Wymaga interdyscyplinarnego zespołu lekarzy specjalistów niemalże ze wszystkich dziedzin stomatologii. Przynosi jednak wspaniałe rezultaty i to nie tylko w sferze estetycznej i fizjologicznej młodych, wchodzących w dorosłe życie osób, ale w równym stopniu psychologicznej, zmieniającej stosunek do świata i dającej młodym ludziom szansę, aby mogli się śmiać, jeść i mówić jak każdy z nas.

 

Akcja krwiodawstwa

Z inicjatywy Fundacji dla Dzieci Vivadental i przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku, przeprowadziliśmy pierwszą zbiórkę krwi pod hasłem „Twoja Krew dla Dzieci – Piękny Uśmiech dla Ciebie”. Dawcy mogli korzystać z nieodpłatnych przeglądów stomatologicznych finansowanych przez Klinikę Vivadental, a konywanych przez jej wolontariuszy. Promując krwiodawstwo jako jeden z najprostszych gestów pomocy drugiemu człowiekowi, Fundacja zwróciła uwagę na niedobór krwi, jej racjonalną gospodarkę i rolę jaką odgrywa w życiu każdego człowieka, jako niezastąpiona żadnym lekiem, a stanowiąca wyłącznie dar od drugiego człowieka, przywracając zdrowie, radość życia i uśmiech. W akcji brały udział dwa krwiobusy zaparkowane pod siedzibą Vivadental, co ułatwiało dostęp krwiodawców do świadczeń stomatologicznych w Klinice Vivadental.

 

 

 

Rok 2016

Pierwszy Bal Charytatywny Fundacji dla Dzieci Vivadental – „Z Uśmiechem w Życie”

Odbył się 12 listopada 2016 roku w 25 rocznicę powstania Vivadental. W sobotni wieczór zgromadził w Hotelu Sheraton w Sopocie blisko 300 Gości. Gwiazdą Wieczoru była Grażyna Łobaszewska, muzyka w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego oraz licytacje prowadzone przez Iwonę Guzowską i Krzysztofa Skibę, którzy z charakterystyczną dla siebie lekkością, ale jednocześnie wielką wrażliwością prowokowali Gości do licytowania.

 

W trakcie Gali studenci z Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii przekazali Prezes Fundacji Violetcie Szycik pieniądze uzbierane podczas kwestowania na rzecz Fundacji Vivadental. Wyświetlono też film przedstawiający beneficjentów Balu. Odbyła się także zabawa fantowa i wizytówkowa, które obfitowały w liczne i atrakcyjne niespodzianki.

 

Wśród licytowanych przedmiotów znalazły się m.in. piłka z podpisami Cristiano Ronaldo, Gareth Bale’a i Luisa Suárez’a, koszulka polskich mistrzyń olimpijskich w wioślarstwie, koszulka naszego piłkarza ręcznego Artura Siódmiaka, koszulka z autografem Roberta Lewandowskiego, rękawice bokserskie z autografem Dariusza Tiger Michalczewskiego. Najwyższą kwotę licytacji – 26 tysięcy złotych uzyskała koszulka piłkarskiego zespołu Lechii Gdańsk, której licytację prowadził sam darczyńca Pan Jarosław Bieniuk. Z licytacji zebrano 112.010 złotych. Świadczy to o wielkiej sympatii, zaufaniu i zrozumieniu potrzeb i działań naszej Fundacji. Fundacja zyskała sympatię także Zespołu Dżem, który przekazał nieodpłatnie swój utwór muzyczny „Do Kołyski” jako podkład muzyczny do filmu o podopiecznych Fundacji.

 

Rodzinne Domy Dziecka w Słupsku

Objęcie stałą opieką Dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku. Inauguracja w obecności Prezydenta Miasta Słupska Pana Roberta Biedronia i przekazaniem sześciu zestawów komputerowych dla przyszłych podopiecznych. Organizowane co jakiś czas akcje leczenia większych grup dzieci poprzez udostępnienie Kliniki tylko na ten cel i wyłącznie na te dni działalności komercyjnej.

 

Pacjenci z oligodoncją

Przyjęcie na bezpłatne leczenie kolejnych trzech młodych osób cierpiących na oligodoncję. Wykonanie u dwojga z nich przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w celu najlepszej z możliwych rekonstrukcji utraconych struktur kostnych pod przyszłą odbudowę protetyczną na implantach. U jednego z tej trójki podopiecznych, w związku z przeciwskazaniem do przeszczepu komórek macierzystych, wykonanie przeszczepu bloku kostnego. Wykonanie pierwszych tymczasowych rekonstrukcji opartych o uzupełnienia protetyczne tymczasowe. Kilkunastomiesięczne wieloetapowe, czasochłonne i niezwykle trudne leczenie.

 

Leczenie Dzieci

Kontynuacja opieki sprawowanej na rzecz podopiecznych z ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych województwa pomorskiego, domów dziecka, hospicjów, rodzin ukraińskich repatriantów wojennych oraz indywidualnych pacjentów.

 

 

Rok 2017

„Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu”

Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci, współfinansowany przez Miasto Gdańsk. Celem programu jest zmniejszenie poziomu występowania próchnicy wśród dzieci w wieku 3-6 lat oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej i zdrowej diety, poprzez przekazanie wiedzy dzieciom i rodzicom na temat właściwego dbania o higienę jamy ustnej, przeprowadzenie przeglądów stomatologicznych u dzieci do 6 roku życia, nauczenie dzieci prawidłowych zasad codziennego dbania o zęby. W ramach wolontariatu wspierającego, w projekt włączyliśmy studentów stomatologii z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Gdańskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Studentów Stomatologii. Odbyły się już wszystkie zaplanowane spotkania edukacyjno-diagnostyczne poświęcone profilaktyce stomatologicznej w przedszkolach i szkołach podstawowych realizowane w wybranych placówkach edukacyjnych na terenie Gdańska.

 

Szacunkowa liczba odbiorców: 450 osób rocznie; założenie spotkań cyklicznych.

 

„Zdrowy uśmiech w każdym wieku”

Program profilaktyki stomatologicznej dla seniorów realizowany przy współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia, , który skierowany na edukację seniorów w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej oraz aktualnych metod leczenia stomatologicznego, w tym protetyki i implantologii, negatywnego wpływu nieleczonych zębów i chorób w obrębie jamy ustnej na organizm i zdrowie człowieka, znaczenia wczesnego rozpoczęcia dbania o higienę jamy ustnej u dzieci – wnucząt beneficjentów Projektu. Poznanie najnowocześniejszych rozwiązań w rekonstrukcji uzębienia oraz profilaktyki i prawidłowej higieny jamy ustnej oraz istotności przekazywania tej wiedzy najmłodszemu pokoleniu, to niezmiernie ważne elementy wychowanie w zdrowiu i szansa na zmianę sytuacji w stanie zdrowia jamy ustnej społeczeństwa polskiego, w którym na próchnice cierpi 50% przedszkolaków i blisko 95% dorosłych, 40% emerytów ma całkowite bezzębie, 800 tys. Polaków nie ma szczotki do zębów, a statystyczny Polak zużywa 1 tubkę pasty do zębów na rok.

 

Szacunkowa liczba odbiorców: 250 osób rocznie; założenie spotkań cyklicznych.

 

„Uśmiechnięte soboty”

Cykliczne spotkania w siedzibie Fundacji z podopiecznymi pomorskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych już objętych pomocą oraz dołączenie nowych podmiotów. Podczas spotkań, które odbywać się będą w soboty, grupy dzieci i młodzieży będą miały wykonane przeglądy stomatologiczne, leczenie najpilniejszych przypadków, ukierunkowanie do dalszego leczenia oraz, co bardzo ważne, wezmą udział w warsztatach edukacyjnych poświęconych zasadom właściwej higieny jamy ustnej. Klinika będzie w tych dniach wyłączona lub ograniczona w działalności komercyjnej. Zaszczepienie świadomości, że zdrowy, piękny uśmiech ma znaczenia dla nas samych, dla naszego wizerunku i wynikających z tego relacji społecznych, jest bardzo ważne dla poczucia własnej wartości dzieci, szczególnie z niepełnym poczuciem bezpieczeństwa.

 

Indywidualne leczenie osób chorujących na oligodnocję

Leczenie obejmuje całkowitą rekonstrukcję uzębienia osób wchodzących w dorosłe życie, które urodziły się bez zawiązków zębowych, co oznacza, że zęby im nigdy nie wyrosną. Proces leczenia oparty jest o najnowocześniejsze technologie wykorzystujące komórki macierzyste i implanty. Szacunkowy jednostkowy koszt leczenia oscyluje w granicach 100 tys. zł. W roku 2016 zakończyliśmy leczenie pierwszego oligodonty, w roku 2017 kolejnej trójki podopiecznych. W oczekiwaniu kolejni pacjenci cierpiący na to niezwykle uciążliwe schorzenie.

 

Pierwszy Koncert charytatywny „Uśmiech dla Dzieci”

03 czerwca 2017 roku Fundacja zorganizowała I Koncert Charytatywny, który odbył się w Filharmonii Bałtyckiej na gdańskiej wyspie Ołowianka. W pierwszej części wystąpił zespół Boogie Boys. Gwiazdą wieczoru był Grzegorz Turnau, który miał gorący występ w drugiej, głównej części programu. W przerwie w foyer Filharmonii przeprowadziliśmy aukcję oraz zabawę fantową. Sala koncertowa była zapełniona prawie w całości, a Koncertu wysłuchało niemal 900 osób. Koncert przyniósł dochód na poziomie ok. 20 tysięcy złotych.

 

Drugi Bal Charytatywny Fundacji dla Dzieci Vivadental – „Z Uśmiechem w Życie”

Odbył się 18 listopada w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i tak jak w roku ubiegłym zjednał sobie sympatię i aplauz zacnego grona przyjaciół Fundacji. Wśród nich wielu znanych i lubianych przedstawicieli polityki, dyplomacji, biznesu, nauki, kultury i sztuki oraz sportu i mediów, a także Wolontariuszy Fundacji. Udział wzięło ponad 200 Gości. Gwiazdą wieczoru była Małgorzata Ostrowska.

 

Ozdobą tegorocznego Balu był film z podkładem muzycznym „Send me an Angel”, który użyczył nam Zespół SCORPIONS. Przekazał też przedmioty na licytację o bezcennej wartości kolekcjonerskiej, w tym buty sceniczne solisty Zespołu Klausa Meine oraz przedpremierową płytę z autografami muzyków. Zaprezentowaliśmy również film z pozdrowieniami SCORPIONSÓW dla naszej Fundacji. Zespół zobligował się do stałej współpracy w naszych projektach charytatywnych.

 

Wydarzeniu towarzyszyły aukcje ciche i głośne, zabawa fantowa. W licytacjach znalazły się niezwykle cenne przedmioty ze sportu i sztuki, w tym praca fotograficzna „Peeling Desert” (2003) Ryszarda Horowitza; inkografia „Manhattan Resurrection” /z certyfikatem I z XX/ Rafała Olbińskiego; zdjęcie Lecha Wałęsy z pamiętnego meczu Lechia Gdańsk–Juventus Turyn z roku 1983, autorstwa Zbigniewa Kosycarza; koszulka polskiej reprezentacji w piłce nożnej z autografami piłkarzy, koszulka reprezentacji Niemiec – półfinalistów w Euro 2012, z autografami piłkarzy; piłka z autografem Roda Stewarta oraz vouchery na kolację z Robertem Makłowiczem oraz Wojciechem Modest Amaro. Tak wspaniałe przedmioty przekazane na rzecz naszych podopiecznych świadczą o sympatii jaką zjednuje Fundacja Vivadental, także wśród największych gwiazd polskiej i światowej muzyki rozrywkowej oraz ludzi powszechnie znanych i szanowanych.

 

Z aukcji zebrano ponad 118.680 złotych, co jest wynikiem nieco lepszym niż na Balu ubiegłorocznym. Świadczy jednak o wielkim zrozumieniu potrzeb osób wykluczonych i dotkniętych kalectwem, albo wadami wrodzonymi lub nabytymi. To zrozumienie było możliwe dzięki prezentacji filmów wykonanych przez wolontariuszy Fundacji pokazujących ogrom cierpień i potrzeb.

 

Wolontariat–integracja-Rejs edukacyjno-integracyjny na żaglowcu STS Gen. Zaruski

Zorganizowany we współpracy Gdańskim Ośrodkiem Sportu dla 28 osób, podopiecznych oraz wolontariuszy Fundacji. Rejs, odbył się 9 czerwca, a miał na celu, poprzez atrakcyjną formę morskiej przygody, pokazać uczestnikom urodę żeglarstwa, w przystępny sposób zaangażować do czynnego udziału w obsłudze jednostki podczas wyprawy. Pozwolił podopiecznym z domów dziecka na przeżycie wyjątkowej przygody, a wolontariuszom Fundacji na nawiązanie relacji z dziećmi i młodzieżą w niecodziennych warunkach wymagających współdziałania i zaufania. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat udziału w Rejsie.

 

„Liga Dla Dzieci”

To regularne rozgrywki piłki nożnej pomiędzy drużynami Firm, które przystąpiły do turnieju. Każda Firma patronuje dany Dom Dziecka, bądź też grupę dzieci z określonej dzielnicy dając im szansę na integrację, rozwój, efektywne spędzanie czasu. Vivadental zasponsorował jedną z takich drużyn, która okazała się zwycięzcą całego turnieju.

 

Chorzy na autyzm

Objęcie opieką stomatologiczna chorych na autyzm ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. Wcześniej personel Kliniki Vivadental został specjalistycznie przeszkolony w przyjmowaniu pacjentów z takim schorzeniem. Mają oni olbrzymi problem z uzyskiwaniem świadczeń stomatologicznych nie tylko w ramach NFZ, ale także odpłatnych, ze względu na specyfikę choroby i ryzyko.

 

Każdy z wyżej wymienionych projektów wymagał wsparcia partnerskiego – organizacyjnego czy finansowego. Większość działań Fundacji odbywa się dzięki Klinice Vivadental, która nie tylko je finansuje, ale ponosi ryzyka związane z brakiem pokrycia kosztów wszelkich projektów. Fundacja umacnia zdobyte zaufanie społeczne wśród instytucji, firm, osób prywatnych, zaprasza do życzliwego spojrzenia na potrzeby podopiecznych Fundacji i na opisane możliwości programowe działalności Fundacji, wszystko to, by pomóc naszym podopiecznym pokonać granicę, którą tworzy osierocenie i osamotnienie. Chcemy aby poczuły, że mają wsparcie zarówno w nas, jak i w innych ludziach.

 

Fundacja dla Dzieci Vivadental w przekroju

Odbiorcy

Działalność Fundacji jest prowadzona na terenie województwa pomorskiego. Głównymi odbiorcami są dzieci i młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej nieuleczalną lub ciężką chorobą, osieroceniem, trudną sytuacją ekonomiczną; osoby chorujące na oligodoncję; rodziny Polaków ewakuowanych w wyniku wojny ze Wschodniej Ukrainy; seniorzy woj. Pomorskiego; pierwsza 450 osobowa grupa gdańskich przedszkolaków, ich rodzice i opiekunowie oraz wychowawcy.

 

Efekty

Od powołania Fundacji z pomocy i nieodpłatnego leczenia uzębienia skorzystało i nadal korzysta ponad 200 dzieci z pomorskich domów dziecka, z Domu Małych Dzieci im. Janusza Korczaka w Gdańsku, z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach i w Jeziernikach, z Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku, Pogotowia Opiekuńczego, domowych hospicjów i współpracujących Fundacji Św. Pankracy oraz Fundacji Hospicyjnej i Hospicjum Ks. Dutkiewicza w Gdańsku.
osoby z autyzmem – podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym
Trzy rodziny repatriantów z objętej wojną Wschodniej Ukrainy
Cztery osoby chorujące na oligodoncję (średni koszt leczenia jednego pacjenta to ok. 100 tys. zł)
blisko 120 seniorów korzystających z zajęć edukacyjnych
450 przedszkolaków, którzy zostali poddani badaniom stomatologicznym, a wyniki otrzymali rodzice. Podczas zajęć odbyły się pogadanki edukacyjne – wynikiem tych działań jest wzrost świadomości i podniesienie skuteczności w przeciwdziałaniu rozwoju próchnicy wśród dzieci.
Dzieci z domów dziecka otrzymały wsparcie finansowe umożliwiające udział, a w konsekwencji odniesienie sukcesu poprzez zajęcie pierwszego miejsca w „Lidze Dla Dzieci” – turnieju piłki nożnej organizowanym przez Fundację Obudź Nadzieję.
Cheerleaderki z Gimnazjum nr 25 przy ul. Kościuszki w Gdańsku otrzymały wsparcie finansowe umożliwiające udział w Mistrzostwach Świata Cheerleaderek w USA.
Dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku Vivadental otrzymały od Vivadental 6 zestawów komputerowych.

 

Wartość pomocy

Wartość zabiegów wykonanych dla Pacjentów Fundacji w ciągu trzech lat działalności przekroczyła kwotę 400 tysięcy złotych.
Wszystkie wykonane były w ramach wolontariatu zrealizowanego przez lekarzy i asystentki ośrodka klinicznego Vivadental.

 

W roku 2017 Vivadental przekazał na rzecz Fundacji dla Dzieci Vivadental darowizny na łączną kwotę 120 tys. złotych
oraz większość medykamentów i przestrzenną diagnostykę radiologiczną tomografem komputerowym NewTom5G,
zastosowanych do leczenia podopiecznych Fundacji.

 

Działalność prospołeczna
Seminaria i kongresy naukowe
Vivadental inicjuje rozwój stomatologii organizując wraz z Politechniką Gdańską seminaria i kongresy naukowe, poświęcone w szczególności nowoczesnym technologiom oraz wynikom badań naukowych. Kongres Naukowy VIVA HEALTH FUTURE „Nowoczesne rozwiązania materiałowe i digitalne w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych”, zintegrował specjalistów z wielu dziedzin medycyny stosujących w terapii komórki macierzyste pacjentów pobierane z tkanki tłuszczowej ukazując olbrzymi potencjał tej wschodzącej metody leczenia.

 

Imprezy masowe

Vivadental Beauty Forum – Vivadental organizuje też imprezy o charakterze masowym dedykowane kobietom – Vivadental Beauty Forum, które promują zdrowie i urodę, a do których zaprasza przedstawicieli innych dziedzin medycyny. Od początku cieszą się dużą popularnością. Odbyły się już 4 edycje. Zwiększająca się ilość kobiet biorących udział w VBF, świadczy o rosnącym zainteresowaniu wiedzą na temat najnowocześniejszych i najlepszych rozwiązań oferowanych przez współczesną medycynę. Klinika Vivadental wraz z Partnerami każdego dnia spełnia najbardziej wysublimowane potrzeby Kobiet w dziedzinie Piękna, Zdrowia i Urody, a czyniąc z medycyny sztukę, przenika głęboko do marzeń i zapewnia spektakularne efekty terapeutyczne i estetyczne oraz satysfakcję. Jednak nie tylko własne zdrowie i moda są dla naszych Pań najważniejsze. Równie bowiem istotna okazała się wprowadzona przez nas do programu na stałe problematyka osób wykluczonych i solidarności wobec najuboższych. Zaakcentowana w ramach panelu społecznej odpowiedzialności biznesu, spotyka się ze zrozumieniem, zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem, zarówno przez Panie, jak i Partnerów Vivadental. Kontynuacja tej pięknej i pożytecznej drogi, to rzecz oczywista.

 

Vivadental Viva Man – to projekt dedykowany mężczyznom, który swoja premierę miał jesienią roku 2016. Nie odnosi się on wszakże wyłącznie do nich samych. Mężczyzna bowiem, najczęściej jako głowa rodziny, mąż, ojciec, dziadek, a coraz częściej i pradziadek, jest odpowiedzialny za stan jej zdrowia. Większość mężczyzn bagatelizuje swoje zdrowie i najzwyczajniej nie dba o nie. Nie przywiązując należytej uwagi i staranności naraża się na konsekwencje, które trudne są do przewidzenia, bo wiele chorób rozwija się w sposób niedostrzegalny. Kiedy objawy już wystąpią, leczenie jest trudne i wiąże się z większymi kosztami, a także efektami ubocznymi i powikłaniami. Poprzez edukację i promocję zdrowego stylu życia oraz profilaktykę, pragniemy kreować świadomość mężczyzn oraz inicjować właściwe działania, aby mogli zwiększać poziom zadowolenia z życia i zaspokajać potrzebę bezpieczeństwa w zakresie zdrowia dla siebie i swojej Rodziny.

 

W przygotowaniu podobna impreza skierowana do rodzin.

 

Bale i koncerty charytatywne

Fundacja dla Dzieci Vivadental organizuje bale i koncerty charytatywne, których celem jest popularyzacja zdrowego i pięknego uśmiechu jako wartości w życiu każdego człowieka oraz zbiórka środków finansowych na leczenie podopiecznych fundacji.

 

Sponsoring

Vivadental doceniając istność swojej misji był sponsorem głównym Sopockich Targów Seniora, biorąc w nich aktywny udział, wykonując bezpłatne przeglądy stomatologiczne dla uczestników oraz wygłaszając prelekcje na temat zdrowia jamy ustnej, organizował konkursy na najpiękniejszy uśmiech wśród seniorów przyznając atrakcyjne nagrody w formie kompleksowego leczenia braków uzębienia.

 

Vivadental był sponsorem wyjazdu dwojga dziewcząt z Gimnazjum nr 25 w Gdańsku na Mistrzostwa Świata Cheerleaderek do USA oraz Zespołu Piłki Nożnej z Fundacji Obudź Nadzieję w Gdańsku przy ul. Siennickiej.

 

Vivadental uczestniczy w życiu sportowym, przekazując darowizny na rzecz kubów sportowych, w tym RC Lechia Gdańsk, jak również biorąc udział jako sponsor w turniejach golfowych w Sierra Golf Club w Pętkowicach pod Wejherowem oraz w turniejach tenisowych.

 

We wszystkich imprezach sponsorowanych przez Vivadental akcentowana jest działalność Fundacji dla Dzieci Vivadental, idea solidaryzmu społecznego oraz rola przedsiębiorców we współczesnym świecie związana ze społecznymi oczekiwaniami koncentracji swojej dojrzałości na kreowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Wolontariat i jego promocja

Vivadental na równi ze swoim personelem, włącza do współpracy wolontaryjnej i działalności charytatywnej młodych naukowców i studentów z Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studentów z Polskiego Stowarzyszenia Studentów Stomatologii, dla których przeprowadza nieodpłatne wykłady i staże kliniczne. Młode pokolenie naukowców i lekarzy chętnie bierze udział we wszelkiego rodzaju akcjach i wspomaga działania Fundacji. Studenci nie tylko uczestniczą w projektach Fundacji i angażują się w trakcie akcji leczenia podopiecznych, ale także sami kwestują w miejscach publicznych i przekazują zebrane środki na działalność statutową Fundacji Vivadental. o niezmiernie ważny aspekt działania naszej Fundacji, albowiem w dobie komercji i wszechobecnego pościgu za pieniądzem, współtworzymy postawy etyczne zgodne nie tylko z etosem pracy przyszłych lekarzy, ale zwykłych ludzi społecznie użytecznych, doznających przyjemności w pomaganiu i zdolnych do poświęceń w imię pomocy drugiemu człowiekowi.

 

Współpracując z wieloma organizacjami, Vivadental poszukuje zarówno interesujących kontaktów jak i miejsc zagospodarowania swojego potencjału, włączając w to w szczególności działalność charytatywną i edukacyjną dotyczącą zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

 

Współpraca z innymi fundacjami i instytucjami
Fundacja dla Dzieci Vivadental współpracuje z innymi fundacjami i instytucjami, aby zwiększać obszar i rozmiar pomocy, w tym w szczególności zapewniać nieodpłatne leczenie stomatologiczne tym, którzy tego potrzebują i nie mają możliwości uzyskania pomocy:

 

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia – Prowadzenie projektu edukacji senioralnej „Zdrowy uśmiech w każdym wieku” w zakresie udostępnienia wiedzy o najnowocześniejszych rozwiązaniach w rekonstrukcji uzębienia oraz profilaktyki i prawidłowej higieny jamy ustnej oraz istotności przekazywania tej wiedzy najmłodszemu pokoleniu – podkreślenie wartości łączności międzypokoleniowej pod hasłem “Dziadki dbają o swoje dziatki” – Spotkania edukacyjne miejscach zrzeszających seniorów tj. Kluby Seniora i Akademia Trzeciego Wieku.

 

Fundacja Obudź Nadzieję – Wsparcie aktywności sportowej dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym – Sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla Zespołu Piłki Nożnej z Fundacji Obudź Nadzieję i jej udziału w turnieju.

 

Gimnazjum nr 25 w Gdańsku – Wsparcie aktywności sportowej dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym – sfinansowanie wyjazdu dwóch dziewcząt z na Mistrzostwa Świata Cheerleaderek do USA.

 

Gdański Ośrodek Sportu – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównanie szans dzieci i młodzieży z pomorskich domów dziecka i Pogotowia Opiekuńczego – Zorganizowanie rejsu integracyjnego na jednostce STS Generał Zaruski.

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku – Promocja krwiodawstwa jako jednej z najprostszych możliwości pomocy drugiemu człowiekowi – Fundacja dla Dzieci Vivadental przeprowadziła zbiórkę krwi pod hasłem „Twoja Krew dla Dzieci – Piękny Uśmiech dla Ciebie.

 

Fundacja Św. Pankracy; Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym; Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach; Dom Małych Dzieci im. Janusza Korczaka w Gdańsku; Rodzinne Domy Dziecka w Słupsku, Hospicjum Ks. Dutkiewicza – zapewnienie bezpłatnego leczenia stomatologicznego dzieciom I młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom wymagającym specjalistycznego podejścia do pacjenta z autyzmem czy dzieciom niepełnosprawnych intelektualnie – Przyjęcie wskazanych przez partnerów osób na leczenie.

 

 

Media Vivadental w służbie społeczeństwa

„Magazyn Vivadental, Technologie dla Zdrowia i Piękna”

Vivadental wydaje specjalistyczny kwartalnik popularno-naukowy, w którym prezentuje najnowocześniejsze technologie istniejące w medycynie i w życiu codziennym, aby społeczeństwo miało świadomość zarówno jak można dziś można skutecznie leczyć zaburzenia zdrowia, ale także jak zapobiegać chorobom. Pojęto współpracę z chirurgiem onkologicznym prof. Tomaszem Jastrzębskim, który w każdym wydaniu ma swój felieton dotyczący badań przesiewowych, jak również chorób cywilizacyjnych. W Magazynie zajmujemy się też promocją zdrowego stylu życia, zamieszczając treści związane z racjonalnym odżywianiem, znaczeniem ruchu i aktywności fizycznej. Nieustannie wzrastający nakład osiągnął już poziom 20 tys. egz., powiększając również kanały dystrybucji oraz zasięg.

 

Telewizja Medyczna Vivadental

To kolejny obszar działalności Grupy Vivadental na niwie mediów. Wspierając cieszące się wielką popularnością nasze młode wydawnictwo prasowe, kwartalnik „Magazyn Vivadental – Technologie dla Zdrowia i Piękna”, chcemy wzmacniać przekaz treści poprzez jej korelację z nowoczesną kreacją video, oferując naszym odbiorcom możliwość wyboru atrakcyjnej formy przekazu dostosowanej do aktualnych potrzeb i indywidualnych upodobań.

 

Naszym celem, także w przypadku telewizji, jest promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, kształtowanie właściwej kultury zdrowotnej poprzez prawidłowe wzorce żywienia, higieny i czystości przestrzeni, po to aby najważniejszy dla życia nurt zdrowia integrować z wszechogarniającą modą na piękno, która zdążyła już zdominować większość naszej populacji. Czas na zdrowie! Przede wszystkim jednak celem naszego kanału telewizyjnego jest edukacja w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.

 

Każdy z nas dostrzega, jak tempo życia we współczesnym świecie, wzrastający dobrobyt i konsumpcja oraz chętnie przyswajalne wzorce żywieniowe, utwierdzają nas w coraz większym poczuciu komfortu i samozadowolenia. Niestety, ten błogostan nie przenosi się na zdrowie. Liczba zachorowań, szczególnie na choroby cywilizacyjne, z roku na rok rośnie. Jednocześnie żyjemy coraz dłużej i dłużej narażeni jesteśmy na różnorakie zagrożenia, które niesie ze sobą cywilizacja i wiek. . Dzisiaj jak nigdy wcześniej, mamy nieskrępowane możliwości kreowania dobrych praktyk mających pozytywny wpływ na nasze zdrowie i tworzenia podstaw kultury zdrowotnej dla samych siebie i dla przyszłych pokoleń, naszych dzieci i wnuków.

 

Do współpracy już dołączają lekarze, specjaliści z wielu dziedzin medycyny, farmacji, biotechnologii, inżynierii materiałowej, prawa, a także personel medyczny i zwykli ludzie, którzy zareagowali na nasz apel, aby wspólnie tworzyć platformę wiedzy i współdziałania, po to, aby kreować Społeczeństwo Zdrowia.

 

Nasza stacja TMV będzie wszędzie tam, gdzie będą się działy najważniejsze wydarzenia mające znaczenie dla szeroko rozumianego zdrowia, oferując przekaz satelitarny on-line z wykorzystaniem cyfrowych kamer najwyższej rozdzielczości oraz wirtualnego studia telewizyjnego. W naszym studio będziemy prowadzić rozmowy z udziałem specjalistów ze wszystkich dziedzin medycyny oraz Pacjentów. Nasze zasoby zgrupowane w kanałach tematycznych będą powszechnie dostępne dla każdego odbiorcy. Pierwsze wywiady z rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. Marcinem Gruchałą, z Włodzimierzem Lubańskim oraz reportaże z Konferencji BioInnovation 2017, Jubileuszu 10 – lecia Międzyuczelnianego kierunku Inżynieria Medyczna, Druku 3D w Medycynie, czy 15-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych; już są dostępne w mediach społecznościowych, na kanale YouTube i Facebooku, a poprzez ukierunkowaną promocję będą docierać do wszystkich grup społecznych.

 

Relacje

Fundacja dla Dzieci Vivadental utrzymuje stały kontakt ze wszystkimi swoimi Pacjentami i Podopiecznymi, w tym z Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach, z Domem Małych Dzieci im. Janusza Korczaka w Gdańsku oraz Rodzinnymi Domami Dziecka w Słupsku i koordynuje ich wizyty w Klinice Vivadental, jak również bierze udział w przedstawieniach świątecznych i olimpiadach sportu oraz innych imprezach, w których występują dzieci.

 

Fundacja dla Dzieci Vivadental akcentuje i nagłaśnia w społeczeństwie problem osób dotkniętych oligodoncją, otrzymuje zgłoszenia kolejnych chorych, przyjmuje na leczenie kolejnych podopiecznych. Pozyskuje do tego wolontariuszy, w tym głównie lekarzy i asystentki z Kliniki Vivadental, dostawców materiałów stomatologicznych oraz laboratoria protetyczne, które włączają się w ten szczytny cel.

 

W działalności leczniczej Vivadental kieruje się najwyższym dobrem pacjenta, dbając o jego poczucie bezpieczeństwa, maksymalny komfort podczas leczenia, gwarantując dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań medycznych oraz zespołu medycznego o najwyższych kompetencjach zawodowych i społecznych. Klienci są również na bieżąco informowani o działaniach CSR Vivadental, co podnosi pozytywny wizerunek firmy zaangażowanej społecznie i motywuje do włączenia się do tych działań.

 

Najważniejszym celem budowania relacji jest zwiększanie zaufania działalności całej organizacji i pozyskiwanie do działalności charytatywnej nie tylko nowo przyjmowanych pracowników, ale także swoich dostawców i odbiorców, w tym w szczególności lekarzy korzystających ze specjalistycznego szkolenia Practiculum Implantologii. Ich liczba wkrótce przekroczy setkę, a włączenie tak znaczącej grupy lekarzy do grona wolontariuszy Fundacji, pozwoli rozszerzyć zakres działania Fundacji na cały kraj.

 

Wybitne osiągnięcia

W roku 2016 Vivadental przeprowadził pierwszy w Polsce i drugi na świecie pionierski przeszczep komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości żuchwy i szczęki u Pacjentów dotkniętych oligodoncją, Przygotowania do niego trwały blisko pół roku. Zabiegi te przyniosły doskonałe rezultaty terapeutyczne, nieporównywalnie lepsze od innych metod opartych o preparaty kościozastępcze, czy przeszczep bloków kostnych. Uzyskano pełnowartościową kość autogenną, którą dzięki stymulacji komórkami macierzystymi wykształcił sam organizm. W pełni zostały przywrócone wszelkie funkcje, w tym fizjologiczne odbudowanych struktur kostnych, które włączyły się do organizmu Pacjentów tworząc połączenia układu krwionośnego i nerwowego, stając się bazą do odbudowy uzębienia osadzonego na implantach. Podopieczni Fundacji otrzymali najlepsze możliwe rozwiązania na każdym etapie leczenia, uzyskując doskonały efekt terapeutyczny i estetyczny na resztę życia.

 

Fundacja wykonała cały proces skomplikowanego leczenia całkowicie nieodpłatnie finansując je z zasobów własnych Kliniki Vivadental oraz przeprowadzając je w ramach wolontariatu przez wybitnych specjalistów wielu dziedzin stomatologii wywodzących się z Kliniki Vivadental.

 

Vivadental otrzymał też wyróżnienie od Ministra Spraw Wewnętrznych za pomoc dla repatriantów z objętej wojną Wschodniej Ukrainy. Fundacja dla Dzieci Vivadental, jako jedyna na rynku stomatologicznym przyjęła do nieodpłatnej opieki stomatologicznej trzy takie rodziny, zapewniając im leczenie na najwyższym poziomie, w komforcie, zrozumieniu i orientacją na najlepsze rezultaty.