Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalizacja pierwszego i drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej, doktorat z implantologii.

Violetta Szycik to autorka licznych publikacji naukowych i artykułów, wykładowca na międzynarodowych i krajowych kongresach naukowych. Od ponad 25 lat zajmuje się implantologią. Należy do grona prekursorów implantologii w Polsce. Przeprowadziła wiele pierwszych w Polsce i w Europie zabiegów implantologicznych bazujących na nowatorskich rozwiązaniach technologicznych i farmakologicznych, w tym implantacji bezzębnej szczęki i żuchwy z natychmiastową odbudową protetyczną.

Dokonała pierwszego w Polsce i drugiego na świecie przeszczepu komórek macierzystych

pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u osób dotkniętych oligodoncją, czyli wrodzonym mnogim brakiem zawiązków zębów stałych.

Kreuje rozwój firmy aplikując najnowocześniejsze rozwiązania i procedury zabiegowe do leczenia pacjentów oraz edukacji lekarzy stomatologów.

Zarządzane przez siebie organizacje angażuje w przedsięwzięcia pozwalające na eksplorację zgromadzonego potencjału intelektualnego i technologicznego ukierunkowując go także na szeroko rozumiane cele społeczne. Prowadziła zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz włączenia medycyny i technologii z nią związanych do grupy inteligentnych specjalizacji Województwa Pomorskiego.

Współtworzone interdyscyplinarne partnerstwo pod nazwą „Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa” zostało wybrane przez Urząd marszałkowski Województwa Pomorskiego

jako obszar istotny dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki, sprzyjający redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak kompleksowe, zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii oraz systemy opieki nad niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

Doświadczenie

Posiada 30 letnie doświadczenie w dydaktyce.

Przez 19 lat pracowała w Akademii Medycznej w Gdańsku, początkowo na stanowisku asystenta, następnie adiunkta Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku, a także jako wykładowca autorskich kursów implantologicznych. Doświadczenia te obejmują szkolenie studentów, szkolenia podyplomowe lekarzy, staże specjalizacyjne, staże kliniczne oraz rezydentury.

Certyfikaty

Posiada jeden z niewielu w naszym kraju certyfikat OSIS-EDI.

Certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej – Lidera Umiejętności Implantologicznych, potwierdzający najwyższy poziom kwalifikacji w dziedzinie implantologii stomatologicznej oraz akredytację uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie implantologii i dyscyplin jej towarzyszących. Posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie chirurgii stomatologicznej.

Practiculum Implantologii

Stworzyła Autorski Program Edukacyjny przeznaczony dla adeptów implantologii stomatologicznej.

W ciągu trzech lat stał się jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych szkoleń wśród lekarzy wiążących swój dalszy rozwój z implantologią. Jego wyjątkowość wiąże się z praktyką, albowiem system edukacyjny oparty jest o zabiegi wykonywane przez kursantów u Pacjentów pod kierunkiem Mentorów. W ciągu czterech lat z edukacji w Instytucie Vivadental skorzystało 226 lekarzy dentystów, w tym 187 w ramach Practiculum Implantologii, a 42 w ramach Preludium Implantologii.

Nowe technologie i innowacje

Współpracuje z elitarnym gronem najbardziej doświadczonych lekarzy i naukowców wyznaczających trendy rozwojowe w stomatologii światowej.

Wspólnie z Politechniką Gdańską prowadzi zaawansowane prace naukowo-badawcze nad innowacyjnymi produktami medycznymi dla stomatologii oraz doskonaleniem metod zabiegowych w oparciu o nowoczesne technologie z zastosowaniem biomateriałów, komórek macierzystych i czynników wzrostu.

Wszechstronne doświadczenie

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu publiczną i prywatną służbą zdrowia oraz w prowadzeniu spółek prawa handlowego.

Założycielka Prywatnego Centrum Stomatologicznego „Poldent” Spółka z o.o. /1991/, w której pełni funkcję prezesa zarządu oraz Central European Osseointegration Centre Klinika Implantologii Stomatologicznej Spółka z o.o. /2006/. W latach 2001-2006 na stanowiskach Kierownika Przychodni Chirurgii Stomatologicznej oraz zastępcy dyrektora Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Prezes Zarządu spółki edytorskiej i wydawniczej „Vivamedia” prowadzącą szeroką działalność medialną w dziedzinie zdrowia i innowacyjnych technologii w medycynie.

Fundacja VIVADENTAL

Prowadzi szeroką działalność charytatywną.

Jest Prezesem Zarządu Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL, która obejmuje opieką dzieci niepełnosprawne, wykluczone, osierocone oraz dzieci przebywające w hospicjach. Pod stałą opieką Fundacji znajduje się ponad 200 dzieci z ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych Województwa Pomorskiego, z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdańsku oraz  Hospicjum ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku. W roku 2016 do grona podopiecznych Fundacji dołączyły Dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku. Fundacja prowadzi też stalą opiekę nad trzema rodzinami o polskich korzeniach, wojennych repatriantów ze Wschodniej Ukrainy.