Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalizacja pierwszego i drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej, doktorat z implantologii. Violetta Szycik to autorka licznych publikacji naukowych i artykułów, wykładowca na międzynarodowych i krajowych kongresach naukowych. Od ponad 25 lat zajmuje się implantologią. Należy do grona prekursorów implantologii w Polsce. Przeprowadziła wiele pierwszych w Polsce i w Europie zabiegów implantologicznych bazujących na nowatorskich rozwiązaniach technologicznych i farmakologicznych, w tym implantacji bezzębnej szczęki i żuchwy z natychmiastową odbudową protetyczną.

Dokonała pierwszego w Polsce i drugiego na świecie przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u osób dotkniętych oligodoncją, czyli wrodzonym mnogim brakiem zawiązków zębów stałych.

ROZWÓJ FIRMY

Kreuje rozwój firmy aplikując najnowocześniejsze rozwiązania i procedury zabiegowe do leczenia pacjentów oraz edukacji lekarzy stomatologów. Zarządzane przez siebie organizacje angażuje w przedsięwzięcia pozwalające na eksplorację zgromadzonego potencjału intelektualnego i technologicznego ukierunkowując go także na szeroko rozumiane cele społeczne. Prowadziła zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz włączenia medycyny i technologii z nią związanych do grupy inteligentnych specjalizacji Województwa Pomorskiego.

LONG HEALTHY LIFE

Współtworzone interdyscyplinarne partnerstwo pod nazwą „Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa” zostało wybrane przez Urząd marszałkowski Województwa Pomorskiego jako obszar istotny dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki, sprzyjający redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak kompleksowe, zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii oraz systemy opieki nad niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

DOŚWIADCZENIE

Posiada 30 letnie doświadczenie w dydaktyce. Przez 19 lat pracowała w Akademii Medycznej w Gdańsku, początkowo na stanowisku asystenta, następnie adiunkta Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku, a także jako wykładowca autorskich kursów implantologicznych. Doświadczenia te obejmują szkolenie studentów, szkolenia podyplomowe lekarzy, staże specjalizacyjne, staże kliniczne oraz rezydentury.

CERTYFIKATY

Posiada jeden z niewielu w naszym kraju certyfikat OSIS-EDI. Ponadto Certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej – Lidera Umiejętności Implantologicznych, potwierdzający najwyższy poziom kwalifikacji w dziedzinie implantologii stomatologicznej oraz akredytację uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie implantologii i dyscyplin jej towarzyszących. Posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie chirurgii stomatologicznej.

PRACTICULUM IMPLANTOLOGII

Stworzyła Autorski Program Edukacyjny przeznaczony dla adeptów implantologii stomatologicznej. W ciągu trzech lat stał się jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych szkoleń wśród lekarzy wiążących swój dalszy rozwój z implantologią. Jego wyjątkowość wiąże się z praktyką, albowiem system edukacyjny oparty jest o zabiegi wykonywane przez kursantów u Pacjentów pod kierunkiem Mentorów. W ciągu czterech lat z edukacji w Instytucie Vivadental skorzystało 226 lekarzy dentystów, w tym 187 w ramach Practiculum Implantologii, a 42 w ramach Preludium Implantologii.

NOWE TECHNOLOGIE I INNOWACJE

Współpracuje z elitarnym gronem najbardziej doświadczonych lekarzy i naukowców wyznaczających trendy rozwojowe w stomatologii światowej. Wspólnie z Politechniką Gdańską prowadzi zaawansowane prace naukowo-badawcze nad innowacyjnymi produktami medycznymi dla stomatologii oraz doskonaleniem metod zabiegowych w oparciu o nowoczesne technologie z zastosowaniem biomateriałów, komórek macierzystych i czynników wzrostu.

WSZECHSTRONNE DOŚWIADCZENIE

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu publiczną i prywatną służbą zdrowia oraz w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Założycielka Prywatnego Centrum Stomatologicznego „Poldent” Spółka z o.o. /1991/, w której pełni funkcję prezesa zarządu oraz Central European Osseointegration Centre Klinika Implantologii Stomatologicznej Spółka z o.o. /2006/. W latach 2001-2006 na stanowiskach Kierownika Przychodni Chirurgii Stomatologicznej oraz zastępcy dyrektora Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Prezes Zarządu spółki edytorskiej i wydawniczej „Vivamedia” prowadzącą szeroką działalność medialną w dziedzinie zdrowia i innowacyjnych technologii w medycynie.

FUNDACJA VIVADENTAL

Prowadzi szeroką działalność charytatywną. Jest Prezesem Zarządu Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL, która obejmuje opieką dzieci niepełnosprawne, wykluczone, osierocone oraz dzieci przebywające w hospicjach. Pod stałą opieką Fundacji znajduje się ponad 200 dzieci z ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych Województwa Pomorskiego, z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdańsku oraz  Hospicjum ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku. W roku 2016 do grona podopiecznych Fundacji dołączyły Dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku. Fundacja prowadzi też stalą opiekę nad trzema rodzinami o polskich korzeniach, wojennych repatriantów ze Wschodniej Ukrainy.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego

• Laureat Nagrody Forum Ochrony Zdrowia w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy 2018

• Złoty Laur w XXI Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości

• Wyróżnienie w Konkursie “Przedsiębiorca odpowiedzialny i wrażliwy społecznie”

• Lider Medycyny w roku 2017, Wyróżnienie Gazeli Biznesu

• Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy 2017

• Godło Teraz Polska 2017

• Przedsiębiorstwo Fair Play 2016

• Nagroda Wyróżnienia w XXII Konkursie Polskiej Nagrody Jakości

• Godło Placówka Stomatologiczna Roku 2016

• Tytuł Stomatolog Roku oraz Przychodnia Stomatologiczna Roku w Konkursie Hipokrates Pomorza 2016

• Wyróżnienie w Konkursie Pomorski Pracodawca Roku 2016

• Złoty Laur w XX Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości 2016

• Nagroda Manhattan Business – Leader of Dental Implant Solutions

• Nagroda Wyróżnienia w XIX Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości

• Pomorski Pracodawca 2014 roku z tytułem Priums Inter Pares w kategorii małych przedsiębiorstw

• Kobieta Sukcesu 20-lecia w Województwie Pomorskim

• Kobieta Sukcesu 2014 w Województwie Pomorskim

Motto zawodowe

ambitne plany, rozważne działania, doskonałe rezultaty