To nie MATRIX – to Klinika Vivadental

Jarosław Szycik ‐ 8 lipca 2016

Pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych na świecie
autologiczny przeszczep komórek macierzystych
pozyskanych z tkanki tłuszczowej pacjenta
zastosowany w stomatologii

07 lipca 2016 roku w Klinice Vivadental przeprowadzony został pierwszy w Polsce zabieg rekonstrukcji tkanki kostnej żuchwy z wykorzystaniem przeszczepu autologicznego komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego. Zabieg pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik polegał na pobraniu tkanki tłuszczowej z brzucha za pomocą liposukcji, z której w technologii Cytori pozyskano komórki macierzyste i regeneracyjne. Następnie przeszczepiono je w miejsca niedoboru kości w żuchwie przeprowadzając jednocześnie procedurę odbudowy kości z zastosowaniem zaawansowanych materiałów regeneracyjnych, w tym fibryny bogatopłytkowej /PRF/ pozyskanej z odwirowanej krwi własnej pacjenta, bloczków hydroksyapatytowych przytwierdzonych do istniejącej tkanki kostnej, pełniących rolę scaffoldów, a także granulek beta-trójfosforanu wapnia oraz błony zaporowej, która zamknęła miejsce przeszczepu komórek i rekonstruowanych odcinków kości.

Celem zabiegu było przygotowanie łoża kostnego pod planowany zabieg rekonstrukcji uzębienia za pomocą implantów u młodej pacjentki, obciążonej oligodoncją, czyli wrodzonym brakiem więcej niż 5 zawiązków zębowych, u której stwierdzono znaczące niedobory tkanki kostnej, co uniemożliwiało zastosowanie leczenia implantologicznego i odbudowę uzębienia na implantach.

Zabieg poprzedziła staranna, wieloetapowa kwalifikacja, w tym badania kliniczne i laboratoryjne oraz diagnostyka radiologiczna 3D tomografem komputerowym New Tom 5G.

Spodziewanym efektem rekonstrukcji kości za pomocą autogennych komórek macierzystych i regeneracyjnych pochodzenia tłuszczowego, jest uzyskanie stabilnego łoża kostnego w znacznie szybszym czasie, niż w standardowych procedurach, nawet o kilka miesięcy. Przede wszystkim jednak wraz z właściwościami mechanicznymi i uzyskaniem kształtu geometrycznego, zostaną przywrócone funkcje fizjologiczne kości, w tym jej ukrwienie i unaczynienie, a nowopowstała kość stanie się integralną częścią całego organizmu.

„Alternatywna metoda odbudowy kości za pomocą przeszczepu kości autogennej to procedura bardziej inwazyjna i niosąca za sobą większe ryzyko powikłań. Przede wszystkim bowiem z upływem lat takie przeszczepy mogą ulegać resorpcji w granicach 30-40%, co w przypadku młodego wieku naszej pacjentki, miało fundamentalne znaczenie decydujące o wyborze zastosowanej przez nas, innowacyjnej i absolutnie pionierskiej metody leczenia. Inna alternatywa to przeszczepy allogenne, czyli pobrane ze zwłok ludzkich, są one dostępne w naszych technologiach zabiegowych, ale niosą za sobą dodatkowe ryzyko przeniesienia chorób i zawsze budzić będą zastrzeżenia natury etycznej” – powiedziała dr n. med. Violetta Szycik.

Autogenny przeszczep komórek macierzystych zawiera jedynie własne komórki pacjenta, a więc nie ma ryzyka wystąpienia typowego dla innych przeszczepów reakcji odrzucenia go przez organizm pacjenta. Jest zatem jakościowo i czynnościowo nieporównywalnie lepszym rozwiązaniem, dającym znacznie lepsze perspektywy utrzymania efektów rehabilitacyjnych.

Zastosowana przez Vivadental technologia Cytori to idealna terapia celowa realizowana w krótkim czasie z fenomenalnymi rezultatami o wyjątkowych cechach zbieżności z organizmem pacjenta. W szczególności nie naraża pacjenta na powikłania charakterystyczne dla metod z zastosowaniem obcych materiałów medycznych stosowanych do rekonstrukcji tkanek. Przeszczep autologiczny eliminuje bowiem możliwość powikłania w postaci reakcji biorca-dawca. Zapewnia także całkowite zindywidualizowanie procesowe. Dla każdego pacjenta przeznaczony jest jednorazowy zastaw eksploatacyjny Procedure Set 805/CRS oraz odczynnik Celase 835/CRS. Materiał nie opuszcza sali zabiegowej, jest przeprowadzany w obiegu zamkniętym i w warunkach sterylnych w całym procesie od pobrania aż do aplikacji. Jest jednym z najlepszych alternatywnych źródeł mezenchymalnych komórek macierzystych, gwarantuje uzyskanie świeżej frakcji stromalnej, której nie jest w stanie wygenerować żadna inna metoda. Zabieg pobrania, przygotowania i aplikacji komórek macierzystych i regeneracyjnych ADRCs technologią Cytori może odbywać się w znieczuleniu miejscowym, jednoczasowo i w jednym miejscu. Zapewnia skuteczność, komfort i bezpieczeństwo pacjenta.

Najwyższa jakość technologii Cytori została już w Polsce potwierdzona w kilku dziedzinach medycyny, w tym m.in. w chirurgii rekonstrukcyjnej – Klinika Chirurgii Onkologicznej UM w Lublinie, w kardiologii interwencyjnej w przypadku zawału mięśnia sercowego – Klinika Kardiologii /Centralny Szpital Kliniczny WUM/ oraz w terapii oparzeń w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Technologia Cytori i urządzenie Calution

„Przeszczepy komórek macierzystych to absolutny przełom technologiczny w stomatologii, otwierający zupełnie nowe możliwości terapeutyczne, które są związane z możliwością odbudowy i uzyskania całkowicie naturalnej materii kostnej o rozmiarach dostosowanych do istniejących potrzeb i bez znaczącychc ograniczeń; materii ukrwionej i unerwionej, działającej w systemie całego układu kostnego, krwionośnego i nerwowego. Komórki macierzyste w stomatologii mają uzasadnione podstawy i znacznie szersze spektrum, biorąc pod uwagę także autoprzeszczepy w chorobach, w których cechą charakterystyczną są ubytki tkanek miękkich i twardych, wrodzone lub nabyte. Mogą stać się też skutecznym rozwiązaniem w przypadku parodontozy, na którą cierpi około 30% populacji. W przypadku zaś implantologii mogą stać się nieodzownym rozwiązaniem ograniczającym możliwość powstania periimlantitis, czyli powstawania defektów na styku implantu, korony zęba i dziąsła, w wyniku którego dochodzi do zaniku kości wokół implantu, a w efekcie do jego utraty. Tak więc przeszczepy komórek macierzystych to innowacyjna metoda rehabilitacji uzębienia i szansa uzyskania spektakularnych efektów przez wielu pacjentów, dla których droga do uzyskania pięknego uśmiechu była dotąd zamknięta. Jeśli w innych dziedzinach medycyny przynoszą tak zadowalające rezultaty, to także stomatologia zasługuje na sukces” – powiedziała dr n. med. Violetta Szycik.

Pierwszy w Polsce przeszczep autologiczny komórek macierzystych i regeneracyjnych pochodzenia tłuszczowego w stomatologii to moment historyczny. Skład kierowanego przez dr n.med. Violettę Szycik zespołu stanowili lekarze stomatolodzy: dr n.med. Ewa Chomik, dr n.med. Piotr Chomik, dr Joanna Gruber-Miazga oraz specjalista anestezjologii dr Jolanta Grzybowska i asystentka implantologiczna Dorota Makarewicz, a także dr n.med. Natalia Krześniak – specjalista chirurgii plastycznej oraz dr Izabella Krawczak reprezentująca firmę HammerMed – dostawcę technologii Cytori.

“Komórki macierzyste to obiecująca perspektywa dalszego doskonalenia i rozwoju naukowego prowadzonych także przez Instytut Vivadental wspólnie z Politechniką Gdańską i Panem Prof. dr hab. inż. Andrzejem Zielińskim, badań naukowych i prac badawczo – rozwojowych na drodze do stworzenia technologii hodowli zębów, nad czym ludzkość pracuje już od lat 60 ubiegłego wieku. Eksplorując najnowocześniejsze technologie współczesnej medycyny umacniamy swój wkład w tę ewolucję i przybliżamy się do tego oczekiwanego przez wszystkich momentu, który zrewolucjonizuje nasze życie rozwiązując większość tak newralgicznych i powszechnych problemów z naszym uzębieniem i jego brakiem. To wielkie wyzwanie dla wszystkich naukowców, albowiem funkcjonalności zębów musi towarzyszyć estetyka, a więc kolor, kształt i geometryczna zbieżność łuków zębowych i zgryzu. Może nam w tym pomóc inżynieria genetyczna i biotechnologia” – powiedziała dr n. med. Violetta Szycik.

Zabiegi będące częścią kompleksowej rekonstrukcji uzębienia przeprowadzono w ramach funkcjonującej w strukturach Grupy Vivadental Fundacji dla Dzieci Vivadental, która prowadzi szeroką działalność charytatywną obejmując opieką stomatologiczną dzieci z ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów dziecka, a także wojennych repatriantów z Ukrainy. Specjalną opieką obejmuje młodzież z wrodzonym brakiem zawiązków zębowych, której poprzez odbudowę zębów na implantch , daje możliwość uzyskania pięknego uśmiechu na całe życie bez konieczności ponoszenia kosztów takiego leczenia. Nie tylko w Polsce bowiem, nie jest ono refundowane.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z zabiegu. Wkrótce zaprezentujemy reportaż na naszej stronie i kanale You Tube.

Zabieg przeprowadzony został w tzw. analgosedacji, czyli dożylnym podaniu środków p- bólowych i uspokajających. To nowoczesne znieczulenie wykonała dr Jolanta Grzybowska specjalista anestezjologii, reanimacji i intensywnej terapii. Dodatkowo miejsca zabiegowe znieczulone zostały nasiekowo.

Pierwszy etap zabiegu to pobranie tkanki tłuszczowej z brzucha. Do pracy przystępuje dr n.med. Natalia Krześniak – specjalista chirurgii plastycznej, która przeprowadza zabiegi liposukcji niemalże każdego dnia i jest uznaną specjalistką w tej dziedzinie. Zabieg przeprowadzany jest metodą Coleman’a z wykorzystaniem specjalnych kaniul o małym rozmiarze. Ma to na celu jak najmniejszą inwazję, aby komórek nie uszkodzić i osiągnąć maksymalny potencjał transferu komórkowego.

Pierwsza strzykawka zapełniona, ale pobranie standardowe to – od 100 do 360 ml tkanki tłuszczowej. Na asyście zabiegu liposukcji dr Joanna Gruber – Miazga z Kliniki Vivadental, która oprócz stomatologii i implantologii stomatologicznej, specjalizuje się w zabiegach medycyny estetycznej twarzy.

Kierownik zespołu zabiegowego dr n.med. Violetta Szycik wraz z asystentką implantologiczną Dorotą Makarewicz oczekując na materiał do przeszczepu, obserwuje postępy w liposukcji i kontroluje zgodność procesu z procedurami.

Tkanka tłuszczowa znika z brzucha, to dodatkowy atut dla pacjentki. Za moment wykorzystamy ją do separacji komórek macierzystych i regeneracyjnych, które zostaną zastosowane w pierwszym w Polsce przeszczepie w regeneracji kości żuchwy.

Urządzenie Calution 800/CRS firmy Cytori, technologiczny fenomen. Pobrana tkanka tłuszczowa zostaje wprowadzona do urządzenia. Rozpoczyna się proces izolacji komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej.

Urządzenie Calution 800/CRS podczas pracy, separacja komórek macierzystych wymaga około 90 minut. Dzięki odczynnikowi Celaze będącego mieszaniną kilku enzymów zostają wyizolowane dojrzałe komórki macierzyste i inne powiązane z nimi komórki progenitorowe zawierające komórki frakcji stromalnej (SVF), które zawierają mezenchymalne komórki macierzyste – komórki z potencjałem regeneracyjnym /MSC/.

W oczekiwaniu na pierwsze komórki… Czystość i sterylność procesowa w medycenie, to absolutnie kluczowy element. Jak widać to cechy wyróżnmiające urządzenia i technologię Cytori. To dla nas miłe potwierdzenie, że kultura naszej frimy jest zbieżna z najwyższymi standardami i najnowocześniejszymi technologiami.

Dr Izabella Krawczak z firmy HAMMERmed – dostawcy zaawansowanej technologii Cytori kontroluje przebieg całego procesu. Niezaleznie od tego, że wszystko jest zautomatyzowane. Cały proces przebiega w systemie zamkniętym i sterylnym, eliminując możliwość przypadkowej kontaminacji, zapewniając pełną sterylność i najwyższą jakość otrzymanego produktu.

Proces zbliża się do końca. To znak, że zgodnie z procedurą należy pobrać komóki macierzyte do przeszczepu.

Dr Izabella Krawczak pobiera komórki macierzyste za pomocą specjalnej strzykawki, która tak jak inne materiały procesowe są całkowicie zindywidualizowane, przeznaczone dla jednego Pacjenta. W inżynierii tkankowej, tak jak w całej medycynie, zachowanie sterylności procesowej to kwestia kluczowa, dająca Pacjentowi gwarancję bezpieczeństwa.

Miejsce pobrania materiału transferowego.

Strzykawka powoli nabiera materiał przeszczepowy, nie ma pośpiechu, wszystko zgodnie z procedurą.

Ostatnia faza pobrania i… uzyskujemy ok. 5 ml komórek macierzystych i regeneracyjnych w postaci standaryzowanej, homogennej zawiesiny zawierającej około 20 mln ADRCs (Adipose Derived Regenerative Cells), oczyszczonej z komórek tłuszczowych, elementów morfotycznych krwi, zastosowanych enzymów i innych zanieczyszczeń procesowych.

…materiał gotowy do przeszczepu. Strzykawkę z unikalną mieszaniną komórek macierzystych i regeneracyjnych przejmuje dr n.med. Violetta Szycik, aby za chwilę dokonać ich przeszczepu.

Miejsce przeszczepu zostaje pieczołowicie przygotowane. Przeszczep poprzedza standardowa procedura regeneracji tkanki kostnej, która w Klinice Vivedental przeprowadzana jest niemal każdego dnia.

Moment nasączenia materiału rekonstrukcyjnego złożonego z bloczków hydroksyapatytowych i granulatu beta- trójfosforanu wapnia pełniących rolę rusztowania / skafoldu / na którym mają się zasiedlić komórki macierzyste.

Aby wzmocnić efekt odbudowy kości zastosowano również koncentrat bogatopłytkowy /PRF/ uzyskany z krwi pacjentki pobranej przed zabiegiem.

Historyczna chwila – zespół zabiegowy Kliniki Vivadental dokonuje pierwszego w Polsce przeszczepu autologicznego komórek macierzystych pozyskanych z tkanki tłuszczowej. Materiał przeszczepia dr n.med. Violetta Szycik aplikując materiał w starannie wybrane miejsca, asystuje dr Joanna Gruber – Miazga.

Autogenny przeszczep mieszaniny komórek zawiera jedynie własne komórki pacjenta, a więc nie ma ryzyka wystąpienia typowego dla innych przeszczepów reakcji odrzucenia go przez organizm pacjenta. Miejsce przeszczepionych komórek i rekonstruowanych odcinków kości, zostaje szczelnie zamknięte błoną zaporową. Na tym zabieg się kończy. Spodziewanym efektem rekonstrukcji kości za pomocą autogennych komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego, jest uzyskanie stabilnego łoża kostnego w znacznie szybszym czasie, nawet o kilka miesięcy.

Osteoblasty – komórki tworzące tkankę kostną – występują w miejscach gdzie odbywa się wzrost lub przebudowa tkanki kostnej. Na zdjęciu – jądra komórkowe osteoblastów wykonane mikroskopem biologicznym BX51 w Blood Bank landspitali Iceland. Pow. x500 /za zgodą na publikację – udzieloną przez inż. Milenę Supernak – Marczewską/.

Osteoblasty – komórki tworzące tkankę kostną – występują w miejscach gdzie odbywa się wzrost lub przebudowa tkanki kostnej. Na zdjęciu – jądra komórkowe osteoblastów wykonane mikroskopem biologicznym BX51 w Blood Bank landspitali Iceland. Pow. x500/za zgodą na publikację udzieloną przez inż. Milenę Supernak – Marczewską/.

Osteoblasty – komórki tworzące tkankę kostną – występują w miejscach gdzie odbywa się wzrost lub przebudowa tkanki kostnej.Na zdjęciu – komórki tworzące kość wykonane mikroskopem biologicznym BX51 w Blood Bank landspitali Iceland. Pow. x500/za zgodą na publikację udzieloną przez inż. Milenę Supernak – Marczewską/.

Osteoblasty – komórki tworzące tkankę kostną – występują w miejscach gdzie odbywa się wzrost lub przebudowa tkanki kostnej. Na zdjęciu – komórki tworzące kość wykonane mikroskopem biologicznym BX51 w Blood Bank landspitali Iceland. Pow. x500/za zgodą na publikację udzieloną przez inż. Milenę Supernak – Marczewską/.


Nawigacja po postach