fbpx Gwarancja - VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI VIVADENTAL
FUNKCJONALNOŚĆ – ESTETYKA – TWAŁOŚĆ

VIVADENTAL udziela prawnej gwarancji na przeprowadzone leczenie wyłącznie pod warunkiem wykonania wszystkich zabiegów przewidzianych przez plan leczenia wynikający z postawionej diagnozy oraz akceptacji tego planu przez Pacjenta na następujących zasadach:

 1. WYPEŁNIENIA UBYTKÓW – 5 lat – z wyłączeniem przypadków, w których pomimo wskazań do odbudowy protetycznej, został wybrany ryzykowny wariant leczenia z zachowaniem zęba /podjęte zostało ryzyko ratowania własnego zęba Pacjenta/
 2. IMPLANTY – zgodnie z warunkami gwarancji na leczenie implantologiczne.
 3. LECZENIE KANAŁOWE POD MIKROSKOPEM – gwarancja obejmuje wyłącznie samo przeprowadzenie leczenia - rzetelnie i z najwyższą starannością oraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii procesowych, sprzętowych, produktowych i farmakologicznych. Gwarancja na leczenie kanałowe nie jest udzielana, ponieważ pomimo zastosowania nowoczesnych metod leczenia, w tym optycznych wspomagających nawigację w kanałach korzeni zębów, a także ich udrażniania, oczyszczania, dezynfekcji oraz szczelnego wypełnienia, w żadnym przypadku nie ma pewności pojawienia się powikłań, w tym infekcji bakteryjnej mogącej skutkować koniecznością przeprowadzenia kolejnego zabiegu leczenia kanałowego, albo zabiegu usunięcia zęba. Ryzyko skutków leczenia kanałowego i koszty z nimi związane ponosi wyłącznie Pacjent. Alternatywą jest usunięcia zęba i odbudowa protetyczna na implantach.
 4. STAWY SKRONIOWO – ŻUCHWOWE – nie udziela się gwarancji ze względu na uwarunkowania organizmu.
 5. ODBUDOWA KOŚCI – nie udziela się gwarancji ze względu na uwarunkowania organizmu.
 6. KORONY I ODBUDOWY PROTETYCZNE TYMCZASOWE – nie udziela się gwarancji.
 7. PROTEZY RUCHOME – 5 lat – z wyłączeniem przypadków, w których pomimo wskazań do leczenia implantologicznego, został wybrany wariant protezy ruchomej.
 8. KORONY I LICÓWKI PEŁNOCERAMICZNE - 5 lat – z wyłączeniem przypadków, w których pomimo poinformowania Pacjenta o istnieniu przeciążeń uzupełnienia protetycznego wynikającego ze stanu uzębienia, a w związku z tym konieczności leczenia ortodontycznego lub leczenia stawów skroniowo – żuchwowych, albo innego leczenia, Pacjent przed wykonaniem uzupełnień protetycznych nie podjął tego leczenia.
 9. WKŁADY KORONOWO – KORZENIOWE - 5 lat – z wyłączeniem przypadków, w których pomimo poinformowania Pacjenta o istnieniu przeciążeń wkładu wynikających ze stanu uzębienia, a w szczególności z nieprawidłowego zwarcia zębów, a w związku z tym konieczności leczenia ortodontycznego lub leczenia stawów skroniowo – żuchwowych, albo innego leczenia, Pacjent przed wykonaniem wkładu nie podjął tego leczenia.
 10. ODBUDOWY NA METALU - 5 lat z wyłączeniem przypadków, w których rozległość odbudowy nie przekracza 8 zębów, a w przypadku istnienia przeciążeń odbudowy wynikających ze stanu uzębienia, a w szczególności z nieprawidłowego zwarcia zębów, braków zębowych, lub innych mankamentów, a w związku z tym  konieczności leczenia ortodontycznego lub leczenia stawów skroniowo – żuchwowych, albo innego leczenia, Pacjent przed wykonaniem odbudowy nie podjął tego leczenia.
 1. Pacjent zobowiązany jest do wizyt kontrolnych w Vivadental w okresach nie dłuższych niż 6 miesięcy lub według wskazań lekarza.
 2. Pacjent zobowiązany jest do wykonywania klinicznej higienizacji uzębienia w Vivadental w okresach nie dłuższych niż 6 miesięcy lub według wskazań lekarza, ponosząc koszty na zasadach ogólnych, w tym za pełną odpłatnością.
 3. VIVADENTAL będzie informować Pacjenta o terminach wizyt za pomocą sms na wskazany przez Pacjenta numer, co nie zwalnia Pacjenta z odpowiedzialności za obywanie wizyt kontrolnych w przypadającym na nie czasie.
 4. W przypadku konieczności przeprowadzenia w okresie gwarancyjnym innego rodzaju leczenia, albo uzupełnienia zabiegów już wykonanych, Pacjent ponosi za nie koszty na zasadach ogólnych, w tym za pełną odpłatnością.
 5. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych zabiegów po zakończeniu określonego leczenia, w tym leczenia kanałowego lub resekcji korzeni prac objętych gwarancją, Pacjent ponosi koszty tych zabiegów oraz ewentualnych uzupełnień na zasadach ogólnych. W takich przypadkach gwarancja na wykonanie określonego leczenia wygasa.
 6. Pojawienie się niepożądanych objawów Pacjent musi zgłosić niezwłocznie.
 7. Warunkiem zachowania uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jest wykonanie zleconych przez lekarza ewentualnych zabiegów uzupełniających, w tym profilaktycznych, których koszty ponosi Pacjent na zasadach ogólnych, w tym za pełną odpłatnością.
 8. W przypadku przerwania przez Pacjenta procesu leczenia objętego planem leczenia gwarancja nie zostanie udzielona.
 1. Wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych, urazów, etc.
 2. Działania siły wyższej.
 3. Skutków wpływu własnego organizmu, niewłaściwej diety, chorób ogólnoustrojowych takich jak cukrzyca, padaczka, inne.
 4. Skutków przyjmowania leków, chemioterapii, radioterapii, innych ingerencji medycznych.
 5. Zmian próchnicowych, chorób przyzębia i jamy ustnej, ubytków kości oraz ich skutków.
 6. Zabiegów i prac wykonanych na życzenie Pacjenta, w tym niosących ryzyko przetrwania, wbrew wskazaniom i zaleceniom lekarza.
 7. Wszelkiego rodzaju uzupełnień tymczasowych.
 8. Używania prac protetycznych niezgodnie z przeznaczeniem.
 9. Powikłań pozabiegowych, takich jak ból, obrzęk, stany zapalne i inne.
 10. Złamań i pęknięć zębów własnych.
 11. Złamań oraz innych uszkodzeń zębów podczas leczenia kanałowego
 12. Złamań oraz innych uszkodzeń zębów po zakończeniu leczenia kanałowego w przypadku nie zgłoszenia się Pacjenta do odbudowy leczonych zębów.
 13. Zaniku kości.
 14. Zmian i chorób przyzębia i błon śluzowych jamy ustnej.
 15. Zabiegów, które nie zostały wykonane według planu leczenia z przyczyn leżących po stronie Pacjenta.

Pacjent traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:

 1. Nie przeprowadzenia wszystkich zabiegów objętych planem leczenia w terminach wyznaczonych przez lekarza.
 2. Nie przestrzegania zaleceń lekarza.
 3. Nie dochowania terminów wizyt kontrolnych.
 4. Wykonania części leczenia przewidzianego planem leczenia nie przez VIVADENTAL
 5. Nie wykonania zabiegów wskazanych przez lekarza,
 6. Nie wykonania zabiegów klinicznej higienizacji uzębienia w Vivadental.

W przypadku uznania przez Vivadental reklamacji w okresie gwarancyjnym i spełnienia wszystkich warunków niniejszej gwarancji, Pacjentowi przysługuje prawo do ponownego wykonania zabiegu na warunkach zabiegu pierwotnego lecz nieodpłatnie albo zwrot zapłaconej kwoty. Prawo do decyzji w tej kwestii należy do Vivadental.

WARUNKI GWARANCJI NA LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE

 1. VIVADENTAL udziela prawnej gwarancji na leczenie implantologiczne i implantoprotetyczne wyłącznie pod warunkiem wykonania wszystkich zabiegów przewidzianych przez plan leczenia wynikający z postawionej diagnozy oraz akceptacji tego planu przez Pacjenta.
 2. Gwarancja na implanty udzielana jest wyłącznie w przypadku wykonania odbudowy protetycznej na implantach w Klinice Vivadental.
 3. Gwarancja na leczenie implantologiczne udzielana jest z wyłączeniem przypadków, w których pomimo przeciwwskazań wynikających z istniejących warunków, w tym mogących wynikać z jakości i wielkości kości lub ilości miejsca, albo innych czynników, podjęte zostało ryzyko leczenia implantologicznego i odbudowy protetycznej na implantach.
 4. Gwarancja na leczenie implantologiczne ograniczona jest wyłącznie do implantów. Ilekroć jest mowa o gwarancji na leczenie implantologiczne, należy przez to rozumieć gwarancję wyłącznie na implanty.
 5. Czas trwania gwarancji jest nieograniczony, przez co należy rozumieć, że gwarancja jest dożywotnia
 1. Pacjent zobowiązany jest do wizyt kontrolnych w Vivadental w okresach nie dłuższych niż 6 miesięcy lub według wskazań lekarza.
 2. Pacjent zobowiązany jest do wykonywania klinicznej higienizacji uzębienie w Vivadental w okresach nie dłuższych niż 6 miesięcy lub według wskazań lekarza, koszty na zasadach ogólnych, w tym za pełną odpłatnością.
 3. VIVADENTAL będzie informować Pacjenta o terminach wizyt za pomocą sms na wskazany przez Pacjenta numer, co nie zwalnia Pacjenta z odpowiedzialności za obywanie wizyt kontrolnych.
 4. W przypadku konieczności przeprowadzenia w okresie gwarancyjnym innego rodzaju leczenia, albo uzupełnienia zabiegów już wykonanych, Pacjent ponosi za nie koszty na zasadach ogólnych.
 5. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych zabiegów po zakończeniu określonego leczenia, w tym leczenia kanałowego lub resekcji korzeni prac objętych gwarancją, Pacjent ponosi koszty tych zabiegów oraz ewentualnych uzupełnień na zasadach ogólnych. W takich przypadkach gwarancja na wykonanie określonego leczenia wygasa.
 6. Pojawienie się niepożądanych objawów Pacjent musi zgłosić niezwłocznie.
 7. Warunkiem zachowania uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jest wykonanie zleconych przez lekarza ewentualnych zabiegów uzupełniających, w tym profilaktycznych, których koszty ponosi Pacjent na zasadach ogólnych.
 8. W przypadku przerwania przez Pacjenta procesu leczenia objętego planem leczenia gwarancja nie zostanie udzielona.
 1. Przypadków, w których pomimo przeciwwskazań wynikających z istniejących warunków, w tym mogących wynikać z jakości i wielkości kości lub ilości miejsca, albo innych czynników, podjęte zostało ryzyko leczenia implantologicznego i odbudowy protetycznej na implantach.
 2. Wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych, urazów, etc.
 3. Działania siły wyższej.
 4. Skutków wpływu własnego organizmu, niewłaściwej diety, chorób ogólnoustrojowych takich jak cukrzyca, padaczka, inne.
 5. Skutków przyjmowania leków, chemioterapii, radioterapii, innych ingerencji medycznych.
 6. Zmian próchnicowych, chorób przyzębia i jamy ustnej, ubytków kości oraz ich skutków.
 7. Zabiegów i prac wykonanych na życzenie Pacjenta, w tym niosących ryzyko przetrwania, wbrew wskazaniom i zaleceniom lekarza.
 8. Wszelkiego rodzaju uzupełnień tymczasowych.
 9. Używania prac protetycznych niezgodnie z przeznaczeniem.
 10. Powikłań pozabiegowych, takich jak ból, obrzęk i inne.
 11. Złamań i pęknięć zębów własnych.
 12. Złamań oraz innych uszkodzeń zębów podczas leczenia kanałowego
 13. Złamań oraz innych uszkodzeń zębów po zakończeniu leczenia kanałowego w przypadku nie zgłoszenia się Pacjenta do odbudowy leczonych zębów.
 14. Zmian i chorób przyzębia i błon śluzowych jamy ustnej.
 15. Zabiegów, które nie zostały wykonane według planu leczenia z przyczyn leżących po stronie Pacjenta.
 16. Zaniku kości.
 17. Zabiegów regeneracyjnych kości.
 18. W przypadku obluzowania, nieprzyjęcia się, lub utraty implantu /przez co rozumiana jest także konieczność jego usunięcia/, także łącznie z odbudową protetyczną wykonaną na tym implancie, Pacjentowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów, zaś ewentualne ponowienie zabiegu odbywa się na nowych warunkach i jest całkowicie odpłatne na zasadach ogólnych, według aktualnego cennika dostępnego na stronie vivadental.pl.
 1. Nie przeprowadzenia wszystkich zabiegów objętych planem leczenia w terminach wyznaczonych przez lekarza.
 2. Nie przestrzegania zaleceń lekarza.
 3. Nie dochowania terminów wizyt, wizyt kontrolnych i zabiegów klinicznej higienizacji.
 4. Wykonania części leczenia przewidzianego planem leczenia nie przez VIVADENTAL
 5. Nie wykonania zabiegów wskazanych przez lekarza
 6. Nie wykonania zabiegów klinicznej higienizacji uzębienia w Vivadental.

W przypadku uznania przez Vivadental reklamacji w okresie gwarancyjnym, co może nastąpić wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich warunków niniejszej gwarancji, Pacjentowi przysługuje prawo do nieodpłatnego implantu, ale wyłącznie wtedy, kiedy implant ten będzie wykorzystany w ponowionym zabiegu. Wszelkie dodatkowe zabiegi towarzyszące, takie jak regeneracja tkanki kostnej oraz inne są całkowicie odpłatne. Jeżeli zabieg taki nie będzie mógł być wykonany z przyczyn niezależnych od lekarza Vivadental, Pacjentowi nie przysługuje zwrot zapłaconej ceny ani za implant, ani za leczenie implantologiczne oraz wszelkie inne zabiegi wykonane zabiegi, które temu leczeniu towarzyszyły.

O GWARANCJI VIVADENTAL

Jedną z fundamentalnych wartości w medycynie jest relacja interpersonalna pomiędzy pacjentem i lekarzem. Aby osiągać wspólny cel, jakim jest poprawa stanu zdrowia pacjenta, relację tę musi charakteryzować otwartość i obopólne zaangażowanie, zarówno podczas planowania leczenia i w jego trakcie, jak i w okresie pozabiegowym i sprawowania opieki następowej.

Pacjent korzystając z leczenia w Klinice Vivadental, otrzymuje profesjonalny produkt terapeutyczny, funkcjonalny i estetyczny swojego uzębienia, jamy ustnej, uśmiechu i własnego wizerunku. Zdrowie i Piękno nie jest nam dane raz na całe życie i trzeba o nie dbać. Tym bardziej, kiedy nakładem czasu, wyrzeczeń i kosztów odtwarzamy naturę, poprawiamy ją i osiągamy zaplanowane efekty. Zachowajmy je jak najdłużej przykładając odpowiednią wagę do wykonywania zaleceń lekarza oraz stosowania starannej higieny i pielęgnacji.

W przypadku leczenia implantologicznego, czy protetycznego, ale także każdego innego jest to warunek konieczny warunkujący utrzymanie uzyskanych efektów.

Powierzając lekarzowi własne zdrowie pacjent okazuje zaufanie i wiarę w spełnienie swoich oczekiwań. Lekarz odwzajemnia się rzetelnością i starannością wykorzystując najlepsze metody oraz technologie farmakologiczne, sprzętowe, procesowe i produktowe.

Te materialne i niematerialne elementy pozwalają ustalić pewien jasno określony punkt odniesienia, a mianowicie gwarancję. Przy czym nie stanowi ona jednostronnego manifestu lekarza, ale nadal pozostaje partnerską relacją pacjent – lekarz i wymaga od uczestników tego układu wzajemnego spełniania powinności. To jednak zapewnia możliwość utrzymania efektów leczenia na długie lata, na całe życie, przynosząc zadowolenie Pacjentowi, zaś lekarzowi satysfakcję z wykonywanej pracy.

VIVADENTAL udziela dożywotniej gwarancji na implanty, ponieważ z implantologii uczynił sztukę, a sztukę tę doprowadził do doskonałości. Implantologia od wielu lat jest naszą domeną, dzięki której najśmielsze marzenia naszych Pacjentów przenosimy do rzeczywistości. Koncentrują się w niej nasze unikalne kwalifikacje zawodowe i najnowocześniejsze technologie.

Kierująca Kliniką Vivadental Dr n.med. Violetta Szycik, która wykonuje zabiegi implantologiczne i pod której kierunkiem wykonują je przygotowani przez nią lekarze, posiada 25 letnie doświadczenie w implantologii, a przy tym jeden z nielicznych w naszym kraju tytuł Lidera Umiejętności Implantologicznych. Jest ekspertem biegle posługującym się wieloma systemami implantologicznymi. Należy do grona do prekursorów polskiej implantologii stomatologicznej. Wykonała wiele pierwszych w Polsce i Europie nowatorskich zabiegów, w tym implantacji bezzębnej szczęki żuchwy z natychmiastową odbudową protetyczną, a w roku 2016 przeprowadziła pierwszy w Polsce i drugi na świecie przeszczep komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczeki i żuchwy u osób, które urodziły się bez zawiązków zębów stałych, a następnie wraz ze swoim zespołem wykonała na tej bazie kompletną rekonstrukcję protetyczną uzębienia.  

Wieloletnie doświadczenie w implantologii zaowocowały wprowadzeniem do leczenia implantologicznego w Klinice Vivadental jednego z najlepszych światowych systemów implantologicznych AXIOM francuskiej firmy Anthogyr. Jest ona pionierem w przemysłowej produkcji implantów, którą w ciągu ponad 40 lat doprowadziła do perfekcji i wciąż modyfikuje wprowadzając najnowsze osiągnięcia inżynierii materiałowej i biotechnologii.

Jako lider technologiczny, Anthogyr produkuje implanty z tytanu medycznego w V klasie czystości, co wymaga znaczenie bardziej, niż przy niższych klasach, zaawansowanego procesu produkcyjnego opartego o najnowszej generacji park maszynowy i proces produkcji kontrolowany na każdym etapie według ścisłych procedur. Korzysta przy tym od początku z tego samego, najlepszego na świecie dostawcy tytanu. Decyduje to o przewadze technologicznej w zakresie biokompatybilności oraz parametrów mechanicznych, najwyższej wytrzymałości na rozciąganie oraz najwyższej granicy plastyczności.

Osteokondukcyjna, hydrofilna i piaskowana powierzchnia implantów, pokryta jest dwufazowym fosforanem wapnia – Biphasic Calcium Phospate, co zapewnia optymalny przebieg osteointegracji.

Szczelne stożkowe połączenie łącznika z implantem z wykorzystaniem Platform Switching, przyczynia się do utrzymania stabilnego poziomu tkanki miękkiej i kości.

Wszystko to jest absolutnie wyjątkowym wyróżnieniem systemu AXIOM, zapewniając Pacjentom najwyższy z możliwych poziom kompletnej linii produktów do rekonstrukcji uzębienia, które wyróżnia trwałość, funkcjonalność i estetyka.

Zastosowanie najlepszych implantów oraz zachowanie permanentnej jakości na każdym etapie leczenia sprawia, iż każdy wszczepiony przez nas implant, to egzemplarz, który wyróżnia perfekcja, trwałość i estetyka. Jesteśmy pewni zastosowanych metod zabiegowych, technologii produktowych, materiałowych i farmakologicznych oraz jakości i staranności wykonania.

W implantologii VIVADENTAL egzemplifikuje szczytowe możliwości współczesnej medycyny.

Najwyższy stopień profesjonalizmu wyznacza adekwatny poziom odpowiedzialności. Udzielając dożywotniej gwarancji na implanty otwieramy przed naszymi Pacjentami zupełnie nową perspektywę i ustanawiamy nową erę w dziejach stomatologii. To jest fundamentalna wartość kultury VIVADENTAL i inspiracja do dalszego rozwoju.

Każdy kto widział najpiękniejszy chyba obraz Leonarda da Vinci, portret Mona Lisy, uległ magii jej spojrzenia, i zastanawia się jak to jest możliwe, że Mona Lisa spogląda wprost na nas niezależnie w którym miejscu byśmy stali. Każdego kto słyszał utwory Beethovena, zastanawia, jak człowiek u schyłku życia dotknięty głuchotą mógł stworzyć tak znamienite dzieła. Nikogo nie dziwi, że instrumenty Antonio Stradivariego /Stradivariusa/ stworzone na przełomie XVII i XVIII wieku przetrwały do naszych czasów i dziś osiągają astronomiczne ceny, a najsłynniejsze skrzypce „Mesjasz” uznawane są za bezcenne. Sztuka to umiejętność wprowadzania jej odbiorców w nieprzemijający i ponadczasowy zachwyt. Taką sztuką jest dla nas implantologia.

VIVADENTAL to Międzynarodowy Ośrodek Kliniczny, Szkoleniowy i Naukowo – Badawczy wyposażony w najnowocześniejszą infrastrukturę technologiczną, sprzętową i farmakologiczną.

VIVADENTAL wyróżnia się pod względem wykorzystywanych technologii i profesjonalnego przygotowania lekarzy, którzy wykonują najbardziej złożone zabiegi w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii. Aktywnie uczestniczą w najważniejszych sympozjach naukowych, gdzie przedstawiają własne osiągnięcia i dorobek naukowy oraz adaptują do swojej pracy innowacyjne rozwiązania i najnowsze metody leczenia.

VIVADENTAL prowadzi badania naukowe i doświadczenia nad wprowadzaniem implantów oraz rozwojem nowych procedur implantologicznych, chirurgicznych i protetycznych, co stanowi nobilitację dla naszego ośrodka klinicznego.

VIVADENTAL wykorzystuje najnowocześniejsze technologie współczesnej medycyny wkomponowane w Zintegrowany System Zapewnienia Jakości zgodnie z ISO 9000:2015: kompletny system implantologiczny AXIOM, zaawansowaną technologię optyczną, digitalizację procesową i wizualizację, CAD-CAM i skomasowanie uzębienia, najlepszą na świecie trójprzestrzenną tomografię komputerową, najwyższej jakości materiały.

VIVADENTAL to miejsce, w którym profesjonalizm i kompetencje, wyzwalają poczucie bezpieczeństwa i absolutnej jakości, a odpowiedzialność za jakość wszelkich procedur, to najważniejszy element budowania wartości i kultury organizacyjnej.

VIVADENTAL wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia diagnostyczne dostępne w medycynie, w tym przestrzenną diagnostykę radiologiczną wykonywaną tomografem komputerowym New Tom 5G. Niezwykle precyzyjne badanie umożliwia postawienie prawidłowej diagnozy i przeprowadzenie zabiegu zgodnie z planem. W przypadku implantacji potwierdzenie prawidłowego osadzenia implantu ma kluczowe znaczenie dla jego długowieczności oraz jakości odbudowy protetycznej.

VIVADENTAL jako jeden z nielicznych na świecie oferuje lekarzom specjalistyczne szkolenia praktyczne w zakresie implantologii, chirurgii stomatologicznej oraz protetyki. Przeprowadzane są one w oparciu o akredytację Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Certyfikat Akredytacyjny wyraża zaufanie do działania VIVADENTAL w systemie oceny zgodności definiowanej przez OSIS. Stanowi również potwierdzenie najwyższych kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji do wykonywania działalności szkoleniowej w zakresie implantologii i dyscyplin jej towarzyszących.

VIVADENTAL to miejsce niezwykłe, które emanuje wszechobecną metamorfozą – stomatologii w sztukę, piękna w doskonałość, marzeń w rzeczywistość…

VIVADENTAL to luksusowe warunki leczenia dla Pacjentów i komfortowe warunki pracy dla lekarzy.

VIVADENTAL to miejsce dla najbardziej wymagających Pacjentów, oczekujących usług o walorach perfekcyjnych, będących uosobieniem wiedzy, doświadczenia, staranności, kultury zawodowej i kompetencji. Dożywotnia gwarancja na implanty jest wymiernikiem jakości naszego potencjału, wykorzystywania najnowocześniejszych technologii, biegłego posługiwania się wieloma systemami implantologicznymi oraz wieloletniego doświadczenia.