Personel

VIOLETTA SZYCIK

Dr n.med. Specjalista Chirurgii Stomatologicznej, Lider Umiejętności Implantologicznych

Violetta Szycik - Dr n.med. Specjalista Chirurgii Stomatologicznej Lider Umiejętności Implantologicznych

 

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalizacja pierwszego i drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej, doktorat z implantologii. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów, wykładowca na międzynarodowych i krajowych kongresach naukowych. Od ponad 22 lat zajmuje się implantologią. Należy do grona prekursorów implantologii w Polsce. Przeprowadziła wiele pierwszych w Polsce i w Europie zabiegów implantologicznych bazujących na nowatorskich rozwiązaniach technologicznych  i farmakologicznych, w tym implantacji bezzębnej szczęki i żuchwy z natychmiastową odbudową protetyczną. Dokonała pierwszego w Polsce i drugiego na świecie przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u osób dotkniętych oligodoncją, czyli wrodzonym mnogim brakiem zalążków zębów stałych. Posiada certyfikat Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej /OSIS-EDI/ - Lidera Umiejętności Implantologicznych, potwierdzający najwyższy poziom kwalifikacji w dziedzinie implantologii stomatologicznej oraz akredytację uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie implantologii i dyscyplin jej towarzyszących. Posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie chirurgii stomatologicznej.

Od ponad 14 lat prowadzi kursy praktyczne dla lekarzy stomatologów w zakresie implantologii, chirurgii stomatologicznej i protetyki oraz sterowanej regeneracji tkanki kostnej. Stworzyła autorski program szkoleniowy obejmujący komplementarny zakres implantologii bazujący na kursach praktycznych z udziałem pacjentów, na których lekarze wykonują procedury zabiegowe. Wiodącym produktem edukacyjnym jest Practiculum Implantologii, najbardziej zaawansowane i innowacyjne szkolenie dla adeptów implantologii. Wydała ponad 1100 certyfikatów ukończenia swoich szkoleń, z których skorzystalo ponad 400 lekarzy. 

Współpracuje z elitarnym gronem najbardziej doświadczonych lekarzy i naukowców wyznaczających trendy rozwojowe w stomatologii światowej. Wspólnie z Politechniką Gdańską prowadzi zaawansowane prace naukowo-badawcze nad innowacyjnymi produktami medycznymi dla stomatologii oraz doskonaleniem metod zabiegowych w oparciu o nowoczesne technologie z zastosowaniem biomateriałów, komórek macierzystych  i czynników wzrostu. Kreuje rozwój firmy aplikując najnowocześniejsze rozwiązania i procedury zabiegowe do leczenia pacjentów oraz edukacji lekarzy stomatologów. Zarządzane przez siebie organizacje angażuje w przedsięwzięcia pozwalające na eksplorację zgromadzonego  potencjału  intelektualnego  i  technologicznego  ukierunkowując go także na szeroko rozumiane cele społeczne. Prowadziła zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz włączenia  medycyny i  technologii  z  nią  związanych  do  grupy  inteligentnych  specjalizacji Województwa Pomorskiego, a współtworzone  interdyscyplinarne partnerstwo pod nazwą „Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa” zostało wybrane przez Urząd marszałkowski Województwa Pomorskiego jako obszar istotny dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki, sprzyjający redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak kompleksowe, zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii oraz systemy opieki nad niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

Posiada 30 letnie doświadczenie w dydaktyce zdobyte jako wykładowca i adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz wykładowca autorskich kursów implantologicznych. Doświadczenia te obejmują szkolenie studentów, szkolenia podyplomowe lekarzy, staże specjalizacyjne, staże kliniczne, rezydentury oraz wiele innych form edukacyjnych.

Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw stomatologicznych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu publiczną i prywatną służbą zdrowia oraz w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Założycielka Prywatnego Centrum Stomatologicznego „Poldent” Spółka z o.o. /1990/, w której pełni funkcję prezesa zarządu oraz Central European Osseointegration Centre Klinika Implantologii Stomatologicznej Spółka z o.o. /2006/. W latach 2001-2006 na stanowiskach Kierownika Przychodni Chirurgii Stomatologicznej oraz zastępcy dyrektora Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Prezes Zarządu spółki edytorskiej i wydawniczej „Vivamedia” prowadzącą szeroką działalność medialną w dziedzinie zdrowia i innowacyjnych technologii w medycynie.

Prowadzi szeroką działalność charytatywną, jest Prezesem Zarządu Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL, która obejmuje opieką dzieci niepełnosprawne, wykluczone, osierocone oraz dzieci przebywające w hospicjach. Pod stałą opieką Fundacji znajduje się ponad 170 dzieci z ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych Województwa Pomorskiego, z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdańsku oraz Hospicjum ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku. W roku 2016 do grona podopiecznych Fundacji dołączyły Dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku. Fundacja prowadzi też stalą opiekę nad trzema rodzinami o polskich korzeniach, wojennych repatriantów z Zachodniej Ukrainy.

Laureatka wielu nagród i wyróżnień, w tym: Kobieta Sukcesu 2014 w Województwie Pomorskim; Kobieta Sukcesu 20-lecia w Województwie Pomorskim; Pomorski Pracodawca 2014 roku z tytułem Priums Inter Pares w kategorii małych przedsiębiorstw, Nagroda Manhattan Business - Leader of Dental Implant Solutions, Tytuł Stomatolog Roku oraz Przychodnia Stomatologiczna Roku w Konkursie Hipokrates Pomorza 2016, Godło Placówka Stomatologiczna Roku 2016, Nagroda Wyróżnienia w XIX Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości, Nagroda Wyróżnienia w XXII Konkursie Polskiej Nagrody Jakości, Przedsiębiorstwo Fair Play 2016, Złoty Laur w XX Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości 2016, Wyróżnienie w Konkursie Pomorski Pracodawca Roku 2016, Godło Teraz Polska 2017 oraz Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy 2017, laureatka Konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2017, Wyróżniona w Konkursie “Przedsiębiorca odpowiedzialny i wrażliwy społecznie”.

Motto zawodowe:
ambitne plany, rozważne działania, doskonałe rezultaty


ZDZISŁAW BEREZNOWSKI

dr hab. n. med., Profesor GUMed, Specjalista protetyk

Profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od momentu uzyskania, w 1970 roku dyplomu lekarza dentysty w Akademii Medycznej w Gdańsku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym tej Uczelni. Stopień  doktora nauk medycznych uzyskał w  1979 r., stopień doktora habilitowanego w 1997r. a stanowisko profesora nadzwyczajnego w 2003r. Od października 2007r. kieruje Katedrą Protetyki Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i jest kierownikiem Poradni Protetyki i Implantologii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor około 100 prac naukowych. Jest członkiem Komitetów  Redakcyjnych czasopism: Protetyka Stomatologiczna,  Quintessence dla lekarzy stomatologów, Quintesence-Periodontologia Implanty,  Dental Medical Problems i Annales Academiae Gedanensis. Zainteresowania badawcze prof. Zdzisława Bereznowskiego i jego główny dorobek naukowy koncentrują się wokół zagadnień materiałoznawstwa protetycznego, zagadnień profilaktyki schorzeń i rehabilitacji protetycznej układu stomatognatycznego, a w ostatnich latach  implantologii dentystycznej.

Prof. Zdzisław Bereznowski jest członkiem Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W przez dwie kadencje  2005 – 2013r. pełni funkcję prezesa Sekcji. Od 2000 roku jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, pełni również funkcję przewodniczącego Pomorskiego, Regionalnego Koła tego Stowarzyszenia.

Prof. Zdzisław Bereznowski jest doświadczonym i cenionym wykładowcą i lekarzem praktykiem. Bierze czynny udział w szkoleniu podyplomowym lekarzy stomatologów. Wykształcił wielu specjalistów z protetyki stomatologicznej. Od kilku lat pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego d/s protetyki stomatologicznej. Jest członkiem komisji przeprowadzającej państwowy egzamin specjalizacyjny z  protetyki stomatologicznej i członkiem zespołu ekspertów ds. akredytacji jednostek ubiegających się prowadzenie specjalizacji w zakresie protetyki stomatologicznej i staży kierunkowych w tej dyscyplinie.


JOLANTA GRZYBOWSKA

Lekarz medycyny. Specjalista anestezjologii, reanimacji i intensywnej terapii

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Lekarz specjalista anestezjologii z wieloletnim stażem i doświadczeniem w znieczulaniu pacjentów do wszelkiego rodzaju zabiegów występujących w medycynie. Pracowała dla krajowych i międzynarodowych wiodących ośrodków akademickich i najbardziej prestiżowych ośrodków klinicznych, zajmując w nich również stanowisko ordynatora oddziału anestezjologicznego. Odpowiedzialna i konsekwentna w działaniu. Procedury anestezjologiczne przeprowadza zgodnie z najwyższymi standardami i przy zastosowaniu najnowocześniejszego wyposażenia. Naszym Pacjentom zapewnia pełne bezpieczeństwo i profesjonalne znieczulenie, czyli całkowite zniesienie bólu. Samo znieczulenie jest specjalnie dobrane do indywidualnych potrzeb każdego Pacjenta, poprzedzone wywiadem lekarskim i przygotowaniem przedzabiegowym. W trakcie zabiegów i po ich zakończeniu osobiście monitoruje Pacjentów, którzy po krótkim odpoczynku samodzielnie i z uśmiechem opuszczają Klinikę VIVADENTAL.

Wolne chwile poświęca rodzinie, chętnie oddaje się literaturze.   


MAGDALENA WAŚKIEWICZ

Dr n. med. Specjalista stomatologii ogólnej i parodontologii

Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku. Posiada specjalizację I stopnia ze stomatologii ogólnej oraz II stopnia z parodontologii. Uzyskała stopień doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Gdańsku. Uczestniczy aktywnie w szkoleniach z różnych dziedzin stomatologii oraz jest autorką publikacji w czasopismach fachowych. Jest opiekunem staży podyplomowych i specjalizacyjnych.

Jej hobby to podróże po świecie z aparatem fotograficznym w ręku.

 

MAŁGORZATA PIOTROWSKA

Lekarz Stomatolog. Specjalista Protetyki Stomatologicznej 

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Jest specjalistą protetyki stomatologicznej, w której uzyskała najwyższy stopień kwalifikacji. Jej pasją są najnowocześniejsze technologie procesowe i rozwiązania informatyczne w stomatologii, a szczególnie projektowanie odbudowy zębów w środowisku wirtualnym. Upatruje w nich drogi do doskonalenia procesu leczenia. Obejmując wiedzą i świadomością wszystkie dziedziny stomatologii, świetnie kooperuje ze specjalistami naszego zespołu. W leczeniu implantologicznym zapewnia mistrzowskie zespolenie części protetycznej z chirurgiczną. W rehabilitacji protetycznej pacjentów wykorzystuje perfekcyjne umiejętności manualne, uzyskując wyśmienite rezultaty, których miarę stanowi estetyka i precyzja. Wprowadza naszych Pacjentów w zachwyt, którzy na nowo odkrywają piękno i harmonię swojego uśmiechu. Jako profesjonalista nieustannie rozwija swoją wiedzę i doskonali umiejętności zabiegowe uczestnicząc w kongresach naukowych, kursach i szkoleniach.

Jej hobby to podróże w najdalsze zakątki świata i najpiękniejsze zakątki Kaszub.


MACIEJ FELISIAK

Lekarz Stomatolog. Specjalista Chirurgii Stomatologicznej

Absolwent Poznańskiej Akademii Medycznej. Jest uznanym specjalistą w zakresie chirurgii stomatologicznej, ale z powodzeniem wykonuje zabiegi w innych dziedzinach stomatologii, w szczególności w stomatologii estetycznej i protetyce. Od ponad 20 lat nieprzerwanie pracuje w Vivadental. Swoją wiedzą, doświadczeniem, ale przede wszystkim konkretnym działaniem i wspaniałymi efektami zjednał sobie ogromne grono pacjentów. Nieustannie doskonali kunszt swojej pracy, dzieląc się nim z młodszymi lekarzami i wprowadzając ich w arkana najwyższych kwalifikacji zawodowych.

Jego pasją są podróże do egzotycznych krajów oraz czytanie książek.


ANNA LUBECKA-STERNICKA

Lekarz Stomatolog. Specjalista stomatologii ogólnej, ortodonta

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Stażystka w Klinikach Uniwersyteckich w Neapolu i w Bonn oraz w prywatnej klinice w Austrii. Jest specjalistą stomatologii ogólnej, ale to w ortodoncji uzyskała światowy poziom umiejętności i kompetencji. Od 10 lat systematycznie uczestniczy w intensywnych szkoleniach z zakresu ortodoncji i stomatologii estetycznej. Zaangażowana w prace International Assosiation for Orthodontics - Międzynarodowego Towarzystwa – światowej organizacji, mającej na celu rozwój i doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie ortodoncji. Jako jedna z czterech lekarzy w Polsce osiągnęła status ACTIVE Member. Od czterech lat bierze czynny udział w ortodontycznym programie szkoleniowym światowego lidera w dziedzinie ortodoncji dr Dereka Mahony w Londynie. Unikalne kompetencje potwierdza również licencja na wykonywanie specjalistycznych aparatów HOMEOBLOCK odmładzających rysy twarzy przez zmianę struktur kostnych twarzy: http://www.facialdevelopment.com/results.php. Jej pasją jest kreowanie pięknych twarzy i profili z wykorzystaniem pełnego potencjału genetycznego pacjenta.

W wolnych chwilach cyklistka i pilot samolotu.

 

MAŁGORZATA RYNIEC-WALCZYŃSKA

Lekarz Stomatolog

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jedna z najbardziej utalentowanych i wszechstronnych dentystek młodego pokolenia, znajdująca w pracy lekarza stomatologa spełnienie swoich aspiracji i ambicji zawodowych. Specjalizuje się w zabiegach z zakresu protetyki, stomatologii estetycznej, endodoncji mikroskopowej oraz chirurgii stomatologicznej. Sukcesy zawdzięcza niezwykłej staranności i uzyskiwaniu wspaniałych efektów estetycznych. Każdemu uśmiechowi nadaje zupełnie nowy wymiar. Wydobywa z niego piękno koncentrując się na wiernym odtworzeniu najdrobniejszych szczegółów. Jest perfekcjonistką i profesjonalistką. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i rozwija się naukowo. Bierze czynny udział w szkoleniach, wykładach i konferencjach, aby dać swoim Pacjentom możliwość jak najszybszego korzystania ze wszelkich innowacji.

Po pracy najczęściej można ją zastać na korcie tenisowym, bo tenis to jej druga życiowa pasja.


ALEKSANDRA CZERWIŃSKA

Lekarz Stomatolog

Ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Od czasów studiów ściśle zorientowana na rozwój w dziedzinie innowacyjnych metod zabiegowych i ich wykorzystania w leczeniu pacjentów. Po ukończeniu stażu na Uniwersyteckiej Klinice w Krakowie swoje zainteresowania pogłębiła studiując na Universita degli Studi di Milano we Włoszech. Obecnie jest lekarzem rezydentem w Central European Osseointegration Centre Klinika Implantologii Stomatologicznej, gdzie odbywa specjalizację z chirurgii stomatologicznej która stanowi wstęp do dalszego rozwoju w implantologii i technikach regeneracyjnych tkanki kostnej. Nieustannie czerpie inspiracje do dalszego rozwoju zawodowego uczestnicząc w najważniejszych wydarzeniach na polu medycyny, a także włączając się w program badań naukowych nad stworzeniem polskich implantów personalizowanych. Łączy w sobie młodość, wiedzę, doświadczenie i staranność, dzięki czemu daje swoim pacjentom najwyższy poziom leczenia.

Wolny czas poświęca swoim pasjom, z których największą jest taniec współczesny.


KATARZYNA CUPRYŚ

Lekarz Stomatolog

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo ambitna i kreatywna, co odzwierciedla się w jej dążeniu do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i nabywania nowych umiejętności praktycznych poprzez systematyczne uczestniczenie w sympozjach, wykładach i warsztatach.

Fascynują ją możliwości jakie daje nowoczesna stomatologia. Są one środkiem do realizacji pasji, którą jest kreowanie oblicza nowych, naturalnych uśmiechów jej pacjentów. Indywidualne zrozumienie potrzeb i poznanie oczekiwań każdego pacjenta to dla niej sprawa priorytetowa. 

Cierpliwość i dokładność pomagają przeprowadzić do końca nawet najtrudniejszy zabieg, co daje nieopisaną satysfakcję i motywację do podejmowania nowych stomatologicznych wyzwań.

Bardzo lubi pływać, a ostatnimi czasy próbuje swoich sił w bieganiu. Wolny czas najchętniej spędza w ogrodzie, gdzie bez reszty oddaje się pielęgnowaniu krzewów i kwiatów ozdobnych, co  pozwala obserwować równie spektakularne efekty wizualne, jak w przypadku metamorfoz uśmiechów.

 


KAMILA ŁOŃSKA

Lekarz Stomatolog

 

OKTAWIA ZACHAREK

Lekarz Stomatolog

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na Wydziale Lekarsko- Stomatologicznym. Podczas studiów zdobyła nie tylko wiedzę i tytuł lekarza dentysty, ale również, poprzez zaangażowanie w kole i pracach naukowych, odkryła w sobie inklinacje do rozwoju naukowego. Stał się on wykładnią jej ścieżki zawodowej i kolejnych skrupulatnie realizowanych etapów, a zarazem kontynuacją rozwijanych od najmłodszych lat wrodzonych predyspozycji do zawodu lekarza. Nadal więc systematycznie doskonali swoją wiedzę i umiejętności, podporządkowując je najwyższym standardom medycyny; uczestniczy w kongresach i warsztatach uzyskując najwyższy stopień wtajemniczenia w unikalnych procedurach zabiegowych. Obecnie jest w trakcie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncją w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie jednocześnie zajmuje się pracą kliniczną i dydaktyczną; szkoli studentów stomatologii.

Wybierając kierunek kształcenia, studia, a następnie specjalizację, swoje emocje kieruje w stronę najbardziej wrażliwych potrzeb pacjentów, które związane są z bezbólowym leczeniem, odzyskaniem zdrowia i stworzeniem zupełnie nowego wizerunku poprzez piękny, pełny uśmiech oparty o idealne w kształcie i kolorze zęby.

Zasadniczym obszarem zainteresowania Pani doktor Zacharek jest endodoncja mikroskopowa oraz stomatologia estetyczna. Praca z mikroskopem pozwala jej na uzyskiwanie doskonałych rezultatów terapeutycznych, dzięki którym zęby objęte leczeniem kanałowym są idealnie i kompletnie wyleczone. Dzięki niebywałej dokładności, staranności oraz precyzji leczenia, osiąga zachwycające i niezrównane efekty estetyczne.

W Klinice Vivadental pragnie wykorzystywać swoje kwalifikacje w leczeniu najbardziej wymagających Pacjentów, a włączając się w projekty naukowo-badawcze Instytutu Vivadental, chce współtworzyć przyszłość polskiej stomatologii opartą o innowacyjne rozwiązania i polską myśl.

 

JULIA RUTKOWSKA

Specjalista fizjoterapii i rehabilitacji obszaru czaszkowo-twarzowego

Ukończyła kierunek Fizjoterapia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest specjalistą w zakresie rehabilitacji obszaru czaszkowo-twarzowego. Szczególnie interesuje się fizjoterapią układu ruchowego narządu żucia - stawów skroniowo-żuchwowych oraz mięśni zaangażowanych w ich pracę. Zajmuje się również dysfunkcjami szyi, będącej nieodłącznym elementem całego układu. Zgłębia ponadto zagadnienie przyczyn stawowych, jako wywołujących powszechnie występujące bóle głowy. Prowadzi także rehabilitację po zabiegach implantologicznych, a także chirurgicznych w tym zarówno z zakresu chirurgii stomatologicznej, jak i szczękowo-twarzowej. Swoje umiejętności wykorzystuje również uzupełniając proces leczenia protetycznego naszych Pacjentów. Jej praca stanowi istotny element kompleksowości leczenia proponowanego przez klinikę Vivadental. Ma świetny kontakt z pacjentem i duże doświadczenie terapeutyczne. W swojej pracy wyróżnia się holistycznym podejściem do pacjenta, szukając przyczyn jego dolegliwości nie tylko w miejscach bólu, ale w całym systemie. Prowadząc terapię zawsze skupia się na likwidacji przyczyny problemu, a nie tylko na zamaskowaniu jego objawów. Ukończyła kursy specjalistyczne z zakresu leczenia problemów w obszarze czaszkowo-żuchwowym i czaszkowo-twarzowym. Jest terapeutą specjalistycznej metody CRAFTA (Cranial Facial Therapy Academy). Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w dwóch warszawskich klinikach.

Wolny czas poświęca swoim pasjom, z których największą jest jeździectwo. Jest również amatorką podróży i dobrej książki.

ZOBACZ MÓJ ARTYKUŁ NA BLOGU


FILIP SZYCIK

Dyrektor ds Badań Naukowych i Rozwoju

 
Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Budownictwa o specjalności Budowa Dróg. Od czasów studiów zaangażowany w działalność Vivadental, dla którego chce budować drogę do przyszłości prowadząc badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie biotechnologii i technologii digitalnych. Od dzieciństwa związany z grami logicznymi ikoszykówką, której nieustannie poświęca każdą wolną chwilę. Druga pasja to muzyka.
 

ZOBACZ MÓJ WYWIAD Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZOBACZ MÓJ ARTYKUŁ O ROZWOJU INTERNETU

 

BORYS SZYCIK

Dyrektor Działu Marketingu

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności Business International. Od czasów studiów zaangażowany w działalność Vivadental. Kontynuuje rozwój firmy nadal dywersyfikując formy jej  działaności oraz poszukując partnerstw o wymiarze strategicznym na rynkach międzynarodowych. Od dzieciństwa związany z koszykówką, której nieustannie poświęca wolny czas
 

ZOBACZ MÓJ ARTYKUŁ O TURYSTYCE MEDYCZNEJ

 

JACEK TOMASZEWSKI

Głowny Specjalista Grafiki Komputerowej

 

EWA OLSZEWSKA

Kierownik Biura Obsługi Pacjentów. Specjalista Tomografii Komputerowej i Elektroradiologii

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunkach Elektroradiologia oraz zdrowie publiczne. Jest odpowiedzialna za wykonywanie badań tomograficznych oraz organizację pracy rejestracji, gdzie dba o miłą atmosferę i sprawną obsługę pacjentów.

W wolnych chwilach lubi eksperymentować w kuchni oraz spacerować.

 

ELŻBIETA BARAŃSKA

Higienistka stomatologiczna

Dyplomowana higienistka stomatologiczna i wykwalifikowana asystentka. Absolwentka studiów magisterskich w dziedzinie doradztwa zawodowego, pedagog, doradca zawodowy, Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w prestiżowych Centrach Stomatologicznych w Warszawie. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i kursach. W pracy ceni sobie profesjonalizm zawodowy. Odprężenie znajduje podczas długich spacerów brzegiem morza.

Hobby: psychologia, szanty, zbieranie bursztynu.


KONSTANCJA DMOWSKA

Asystentka stomatologiczna

Dyplomowana higienistka stomatologiczna i wykwalifikowana asystentka z ponad 14 letnim stażem. Nieustannie doskonali kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach, a zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy z pacjentami. Charakteryzuje ją indywidualne podejście do pacjenta i staranność o najmniejsze detale. Praca jest jej pasją.

W wolnych chwilach wykorzystuje swoją duszę artystyczną oraz zdolności plastyczne dekorując wnętrza.


MONIKA KULESZA – SOKOŁOWSKA

Asystentka stomatologiczna

Dyplomowana asystentka. Satysfakcję przynosi jej praca w zgranym zespole oraz asystowanie przy zabiegach. Praca jest jej pasją, z wielkim zaangażowaniem rozwija swoje zainteresowania w różnych dziedzinach stomatologii. Otwarta i życzliwa w kontaktach z ludźmi.

Wolne chwile spędza razem z synem i przyjaciółmi.


DOROTA FALK

Kierownik Centrum VIVADENTAL Stogi

Specjalista elektroradiologii z wieloletnim stażem. Nieustannie doskonali swoje umiejętności w zarządzaniu prywatną służbą zdrowia. Jako manager zorientowana na sukces i budowanie silnej marki poprzez unifikację jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania. Kluczową dziedziną jej kompetencji i zainteresowań jest utrzymanie najwyższych standardów obsługi pacjentów, udoskonalanie systemu zarządzania oraz optymalizacja efektów. Ceniona przez pacjentów i współpracowników za otwartość.

Sztuka kulinarna to jej hobby i rodzinna tradycja, przekazywana z pokolenia na pokolenie.


ALEKSANDRA KUKUĆ

Asystentka stomatologiczna

Dyplomowana asystentka stomatologiczna. Lubi wyzwania i asystowanie w najtrudniejszych zabiegach. Podczas wykonywania wszelkich procedur koncentruje się na zapewnieniu Pacjentowi komfortowych warunków, a lekarzowi profesjonalnej asysty. W wydatny sposób przyczynia się do osiągania wspaniałych rezultatów i zadowolenia pacjentów, zaskarbiając sobie ich sympatię. Swoją wiedzę pogłębia podczas codziennej pracy i szkoleń.

Wolne chwile spędza z rodziną i przyjaciółmi.


ALEKSANDRA ZAWADZKA

Asystentka stomatologiczna


RENATA ŁUCZAK

Asystentka stomatologiczna

Dyplomowana asystentka stomatologiczna. Rzeczowa i konkretna. Starannie, sumiennie i z wielką przyjemnością wypełnia swoje obowiązki do których należy między innymi asystowanie przy zabiegach z zakresu stomatologii zachowawczej , chirurgii i protetyki. Praca z pacjentem sprawia jej wielką satysfakcję. Ciągle poszerza swoją wiedzę i umiejętności dostosowując się do najnowszych rozwiązań zabiegowych.

Pasjonują ją podróże i sztuka kulinarna.


DOROTA MAKAREWICZ

Asystenka stomatologiczna

Dyplomowana asystentka stomatologiczna. Ambitna i otwarta na wyzwania, jakie stawia stomatologia oparta o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Staranna i drobiazgowa, zapewnia lekarzom profesjonalną asystę oraz przygotowanie każdego zabiegu w kompletne instrumentarium i materiały. Swoją rolę rozumie zarówno jako sprawne współdziałanie w zabiegach na cztery ręce, ale także jako tworzenie Pacjentom miłej i przyjaznej atmosfery, dzięki czemu praca jest prawdziwą przyjemnością.

Kocha zwierzęta, a każdą wolną chwilę poświęca na długie spacery z psem.

 

BEATA KURKA

Dyplomowana higienistka stomatologiczna

 

KATARZYNA KRÓLIKOWSKA

Dyplomowana asystentka stomatologiczna

 

MARTA KĘDZIERSKA

Rejestratorka

 

ANETA CIBORSKA

 Specjalista Tomografii Komputerowej i Elektroradiologii

 

 

JESSIKA ŻÓŁKIEWICZ

 Dyplomowana asystentka stomatologiczna

WIOLETA PEGZA

Pracownik administracji