Inteligentne specjalizacje

Nowa dziedzina gospodarki

NOWA DZIEDZINA GOSPODARKI

Inteligentne specjalizacje to zupełnie nowa dziedzina współczesnej gospodarki, stanowiąca egzemplifikację idei komercjalizacji nauki. Jej fundamentem jest interdyscyplinarne międzybranżowe współdziałanie przy wykorzystaniu unikalnych zasobów i innowacji technologicznych. Celem jest maksymalizacja i optymalizacja wszelkich zasobów istniejących w regionie, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty w skali makroekonomicznej, której miarą jest PKB,...


Koncepcja is

KONCEPCJA IS

Koncepcja inteligentnych specjalizacji została zainicjowana przez Komisję Europejską w celu identyfikacji wyróżniających się obszarów specjalizujących się w wybranych dziedzinach, opierających swój rozwój na innowacyjnych pomysłach, nowoczesnych technologiach i współpracy naukowej, posiadających potencjał zdolny do dynamicznego wzrostu, ekspansji i konkurowania na rynkach międzynarodowych.


Proces wyboru

PROCES WYBORU

Samorząd Województwa Pomorskiego zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 i w oparciu o przygotowane założenia czytaj dalej: 2 podjął działania mające na celu identyfikację i wyłonienie inteligentnych specjalizacji w celu wykorzystania potencjału istotnego dla Regionu Pomorza. Jest to istotnym czynnikiem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020. Ma umożliwić koncentrację...


Ogłoszenie konkursu

OGŁOSZENIE KONKURSU

Konkurs na wybór inteligentnych specjalizacji w województwie pomorskim ogłoszono w dniu 14.05.2014 roku. Wzięło w nim udział ponad 800 podmiotów zgrupowanych w 28 różnych partnerstwach:


Inicjatywa zespołu pgv

INICJATYWA ZESPOŁU PGV

Jeszcze w lutym 2014 roku VIVADENTAL i Politechnika Gdańska z inicjatywy Prof. dr hab. inż. Andrzeja Zielińskiego, lidera Zespołu, złożyły wniosek o dołączenie do listy konkursowej specjalności: Technologie medyczne . W uzasadnieniu wskazano na faktyczny potencjał istniejący w naszym regionie, realne możliwości jego wykorzystania i szanse na odniesienie sukcesów, a przez to włączenie Pomorza Gdańskiego do grona wiodących światowych ośrodków...


Prezentacja projektu pgv

PREZENTACJA PROJEKTU PGV

Partnerstwo VIVADENTAL i Politechniki Gdańskiej zaprezentowało swój projekt w publicznej debacie w maju 2014 roku, a następnie poddało analizie przez Zespół Ekspertów powołany przez Zarząd Województwa Pomorskiego czynnie uczestnicząc w starannie przygotowanych konsultacjach. W jego efekcie nastąpiła identyfikacja silnych i słabych stron projektu oraz stworzenie koncepcji całościowej. Na tej podstawie przygotowano rekomendacje mające na celu...


Komisja konkursowa

KOMISJA KONKURSOWA

Komisja Konkursu Inteligentnych specjalizacji to doświadczony zespół ekspertów posiadających doświadczenie w wielu dziedzinach, a w szczególności: technologii, badań naukowych i ich komercjalizacji, działalności biznesowej, w tym realizacji strategii inwestycyjnych lub strategii wejścia na rynki międzynarodowe oraz w zakresie oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (w szczególności z obszaru finansowania VC) oraz oceny i finansowania przedsięwzięć...


Ocena merytoryczna

OCENA MERYTORYCZNA

Ocena merytoryczna złożonych aplikacji została powierzona Komisji Konkursowej, która została powołana uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 lipca 2014 roku. We wrześniu 2014 roku nastąpiła wstępna ocena koncepcji pomorskich inteligentnych specjalizacji przygotowanych przez zainteresowane środowiska połączone w partnerstwa dając naszemu Partnerstwu prawo udziału w dalszej części Konkursu. Jednocześnie oceniając poszczególne...


Wybór obszarów is

WYBÓR OBSZARÓW IS

Po upływie ponad 18 miesięcy od rozpoczęcia Konkursu, Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 9 kwietnia 2015 roku podjął Uchwałę nr 316 31 15 w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia negocjacji w sprawie porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Wybrane zostały cztery obszary, a wśród nich znalazł się obszar zdefiniowany przez nasze Konsorcjum pod nazwą Long Healthy Life Innowacje w...


Podsumowanie konkursu

PODSUMOWANIE KONKURSU

Konferencja podsumowująca Konkurs na wybór Inteligentnych Specjalizacji Pomorza odbyła się pod przewodnictwem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka w dniu 29 kwietnia 2015 roku w Hotelu Scandic w Gdańsku. Zaprezentowano na niej cztery wybrane obszary oraz reprezentujące je Partnerstwa. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Mikel Landabaso z Komisji Europejskiej, Zbigniew Kamieński z Ministerstwa Gospodarki, Katarzyna Kaczkowska z...


Negocjacje warunków

NEGOCJACJE WARUNKÓW

Kolejny etap stanowić będą negocjacje z Zarządem Województwa Pomorskiego, których przedmiotem będzie doprecyzowane i lepsze zdefiniowanie dziedziny IS wyrażonej w LHL Long Healthy Life Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa , aby pogłębić przekonanie o jej atrakcyjności jako segmentu o najbardziej obiecujących perspektywach. Ich rezultatem będzie porozumienie, które określi...


Wartość rpo

WARTOŚĆ RPO

Finanse Województwa Pomorskiego w Regionalnym Programie Operacyjnym RPO w ramach osi priorytetowej pierwszej (komercjalizacja) dedykowanej wyłącznie inteligentnym specjalizacjom stanowią kwotę ok. 145 mln euro (ponad 600 mln zł). Zakłada się, że projekty z wybranych obszarów będą preferowane też w innych osiach, m.in. w drugiej osi dla przedsiębiorczości.


Wartość is

WARTOŚĆ IS

Firmy inwestujące w inteligentne specjalizacje będą mogły skorzystać z unijnych funduszy, m.in. z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój , na który przeznaczono blisko 8,6 mld euro. Będą także premiowane w przedsięwzięciach realizowanych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami w ramach regionalnych programów operacyjnych.


Podpisanie porozumienia

PODPISANIE POROZUMIENIA

Wczesnym popołudniem 28 stycznia 2016 roku, w Europejskim Centrum Solidarności nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisy złożyli Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk oraz Ryszard Świlski. Vivadental reprezentowała Prezes Zarządu dr n.med. Violetta Szycik. Vivadental należy do wąskiego grona podmiotów, które wniosły kluczowy wkład w...